Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σπουδών

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σπουδών σε Επιστήμες, Τεχνολογία, Μηχανική, Τέχνες και Μαθηματικά (STEAM) για Εκπαιδευτικούς

- - - - - 

Προθεσμία Υποβολής Συμμετοχών
11 Φεβρουαρίου 2024
Διάρκεια Μαθημάτων
13 Εβδομάδες
Μονάδες ECTS
5.2 Μονάδες
Ημερομηνία Έναρξης - Λήξης Μαθημάτων
15 Φεβ. 2024 - 27 Μαΐ. 2024
Εβδομάδα 1

Εβδομάδα 1η: Εισαγωγή στην εκπαίδευση STEM - Διδακτικές Στρατηγικές: α.Μάθηση μέσω επίλυσης προβλήματος (Problem-Based Learning & β.Μάθηση βάσει έργου (Project-Based Learning)

Ημερομηνία έναρξης:  Δευτέρα, 19/02/2024  |  Υλικό διαθέσιμο από:  Πέμπτη, 15/02/2024

 

Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν: 

 • Η έννοια της εκπαίδευσης STEM (και άλλων όρων που σχετίζονται με αυτήν) και η ιστορική της εξέλιξη.  
 • Οι δεξιότητες που καλλιεργεί και η σημασία της υιοθέτησης φιλοσοφίας STEM στην προετοιμασία των μαθητών/-τριών για το μέλλον, πολλοί/-ές από τους/τις οποίους/-ες θα κληθούν να απασχοληθούν σε επαγγέλματα STEM.  
 • Η αναγκαιότητα υιοθέτησης και οι τρόποι διαμόρφωσης συμπεριληπτικού μοντέλου διδασκαλίας και περιβάλλοντος μάθησης στην τάξη STEM.
 • Δύο βασικές στρατηγικές διδασκαλίας και μάθησης που σχετίζονται με το STEM: η Μάθηση μέσω επίλυσης προβλήματος (problem-based learning) και η Μάθηση βάσει έργου (project-based learning), καθώς και τρόποι αξιοποίησής τους στην τάξη. 

 

Μαθησιακοί στόχοι:

 • Εννοιολογική αποσαφήνιση και ιστορική εξέλιξη του STEM-Περιγραφή της φιλοσοφίας STEM και των στοιχείων που εμπεριέχει.
 • Εννοιολογική αποσαφήνιση όρων που σχετίζονται με τον βαθμό ενσωμάτωσης των κλάδων του STEM.
 • Η αναγνώριση των δεξιοτήτων που καλλιεργεί η εκπαίδευση STEM και η κατανόηση της σημασία τους για την  επαγγελματική και κοινωνική ανάπτυξη στον 21ο αι. 
 • Η συμπεριληπτική παιδαγωγική (gender inclusivity) και η σημασία της διαμόρφωσης συμπεριληπτικού μαθησιακού περιβάλλοντος για κάθε μαθητή/-τρια στην τάξη STEM.
 • Η αναγνώριση λανθασμένων επικοινωνιακών πρακτικών,  στερεοτυπικών αντιλήψεων/απειλών  και  τρόπων διαμόρφωσης συμπεριληπτικού περιβάλλοντος μάθησης στην τάξη STEM.
 • Εννοιολογική αποσαφήνιση-Περιγραφή της Μάθησης μέσω επίλυσης προβλήματος (problem-based learning).
 • Εννοιολογική αποσαφήνιση-Περιγραφή της Μάθησης βάσει έργου (project-based learning).
 • Εξοικείωση με την εφαρμογή τεχνικών μάθησης μέσω των δύο στρατηγικών που συμβάλλουν στην προώθηση της συνεργατικής μάθησης. 
 • Κατανόηση της αξιοποίησης τεχνικών διαμορφωτικής (formative) και αθροιστικής (summutive) αξιολόγησης στην αξιολόγηση της διδασκαλίας και της μάθησης μέσω των δύο στρατηγικών.
 • Εξοικείωση με τις δύο στρατηγικές που συμβάλλουν ώστε οι μαθητές/-τριες να μπορούν να εφαρμόσουν έννοιες/αρχές STEM για να επιλύσουν αυθεντικά, πραγματικά προβλήματα της σύγχρονης ζωής.
schedule Μέση διάρκεια εβδομαδιαίας παρακολούθησης 10  Ώρες
Εκπαιδευτικό περιεχόμενο εβδομάδας
 • 1.1 Εισαγωγή στην εκπαίδευση STEM

   1.1.1 Η εκπαίδευση STEM και η σημασία της για την εκπαίδευση και την κοινωνία

  • 1.1.1.α. Ιστορικά στοιχεία και εννοιολογικές διασαφηνίσεις σχετικά με την εκπαίδευση STEM
  • 1.1.1.β. Δραστηριότητα
  • 1.1.1.γ. Δεξιότητες 21ου αιώνα και δεξιότητες που καλλιεργούνται μέσω του STEM
  • 1.1.1.δ. Βαθμοί ενσωμάτωσης των επιμέρους επιστημονικών κλάδων του STEM
  • 1.1.1.ε: Δραστηριότητα
  • 1.1.1.στ: Διαφορετικές προσεγγίσεις STEM-Η σημασία της προσέγγισης STEM και τα οφέλη σε προσωπικό, επαγγελματικό και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο
 • 1.1.2. Συμπερίληψη στην τάξη STEM
  • 1.1.2.α. Για την παρουσία των γυναικών στους κλάδους STEM
  • 1.1.2.β. Δημιουργώντας ένα ανοιχτό και θετικό μαθησιακό περιβάλλον
  • 1.1.2.γ. Δραστηριότητα
 • 1.2. Διδακτικές στρατηγικές (Μέρος Α΄)

   1.2.1. Μάθηση μέσω επίλυσης προβλήματος (Problem-based learning)

  • 1.2.1.α. Από την επίλυση προβλήματος (problem solving) στη μάθηση μέσω επίλυσης προβλήματος (problem-based learning)
  • 1.2.1.β. Δραστηριότητα
  • 1.2.1.γ. Τα βασικά στάδια της μάθησης μέσω επίλυσης προβλήματος (problem-based learning)
  • 1.2.1.δ. Η μάθηση μέσω επίλυσης προβλήματος (problem-based learning) στην τάξη STEM
 • 1.2.2. Μάθηση βάσει έργου (Project-based learning)
  • 1.2.2.α. Τι είναι η μάθηση βάσει έργου (project-based learning)
  • 1.2.2.β. Δραστηριότητα
  • 1.2.2.γ. Τα βασικά στάδια της μάθησης βάσει έργου (project-based learning)
 • 1.2.3. Μάθηση μέσω επίλυσης προβλήματος VS Μάθηση βάσει έργου

  • 1.2.3.α. Οι διαφορές της μάθησης μέσω επίλυσης προβλήματος (problem-based learning) από τη μάθηση βάσει έργου (project-based learning)
  • 1.2.3.β. Ενδεικτικά παραδείγματα προβλημάτων για τη μάθηση μέσω επίλυσης προβλήματος (problem-based learning) και ενδεικτικά έργα για τη μάθηση βάσει έργου (project-based learning)
Εβδομάδα 2

Εβδομάδα 2η: Διδακτικές Στρατηγικές: γ. Διερευνητική μάθηση (Inquiry-based Learning) & Εργαστηριακή Διερευνητική Μάθηση (Inquiry-Based Labs) - Η εκπαιδευτική προσέγγιση STEAM

Ημερομηνία έναρξης:  Δευτέρα, 26/02/2024  |  Υλικό διαθέσιμο από:  Πέμπτη, 22/02/2024

 

Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστεί μία επιπλέον βασική στρατηγική διδασκαλίας και μάθησης που σχετίζεται με το STEM: η Διερευνητική μάθηση (Inquiry Based Learning- IBL) η οποία στηρίζεται στην εργαστηριακή έρευνα (Inquiry Based Labs). Στη συνέχεια θα  συζητηθούν και θα αναλυθούν επίσης:  η μετάβαση από το STEM στο STE(Α)M και θα οριστεί η προσέγγιση STE(Α)M, βήματα και στρατηγικές δημιουργίας μιας τάξης STEAM, παραδείγματα καλών πρακτικών, βημάτων/ διαδικασίας/ αξιολόγησης, η ολοκληρωμένη εκπαίδευση και οι διεπιστημονικές προσεγγίσεις και πρακτικές εκπαίδευσης STE(A)M. Οι  προκλήσεις, δυνατότητες, προοπτικές  και συγκεκριμένα θεσμικά πλαίσια τα οποία δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για την εφαρμογή εκπαίδευσης STEAM στην Ελληνική σύγχρονη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

 

Μαθησιακοί στόχοι:

 • Η Εννοιολογική αποσαφήνιση της Διερευνητικής μάθησης και της Εργαστηριακής Διερευνητικής μάθησης.
 • Η εξοικείωση με τα χαρακτηριστικά, τα βήματα εφαρμογής και τα εργαλεία αξιολόγησης της παραπάνω στρατηγικής μάθησης.
 • Η κριτική προσέγγιση των πλεονεκτημάτων, των περιορισμών και των προκλήσεων από την εφαρμογή της σε μία τάξη STEM.
 • Η Περιγραφή της μετάβασης και δημιουργίας του κινήματος “Από το STEM στο STEAM" .Η Εννοιολογική αποσαφήνιση της εκπαίδευσης STE(Α)M και των στοιχείων που περιλαμβάνει.
 • Η παρουσίαση της μάθησης (γνώσεων και δεξιοτήτων) του 21ου αιώνα – Η σύνδεση αυτών με τις Επιστήμες και Τέχνες στο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Εκπαίδευσης (STEAM εκπαίδευσης) -  Η σημασία για την  οικονομία και κοινωνία του 21ου αι. 
 • Η περιγραφή στρατηγικών και μεθοδολογικών βημάτων δημιουργίας μιας τάξης STE(Α)M. Η αναγνώριση και διάκριση των πλεονεκτημάτων της.
 • Η παρουσίαση και πρόταση στρατηγικών/μεθόδων Τεχνών στη διδασκαλία Επιστημών -Η Αξιολόγηση μαθήματος/έργου και τάξης STE(A)M βάσει κριτηρίων ελέγχου.
 • Η αναγνώριση και παρουσίαση των επιπέδων αυξανόμενου βαθμού συμπερίληψης των STEM /STEAM κλάδων και προσεγγίσεων & πρακτικών που προκύπτουν στην παιδαγωγική και μαθησιακή διαδικασία.
 • Η παρουσίαση προκλήσεων και προοπτικών ανάπτυξης εκπαίδευσης STEAM. Περιγραφή και αναγνώριση θεσμικών πλαισίων που επιτρέπουν την εφαρμογή εκπαίδευσης STEAM στην σύγχρονη Ελληνική  Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
schedule Μέση διάρκεια εβδομαδιαίας παρακολούθησης 10  Ώρες
Εκπαιδευτικό περιεχόμενο εβδομάδας
 • 2.1. Διδακτικές Στρατηγικές (Μέρος Β')

   2.1.1. Διερευνητική Μάθηση (Inquiry-based Learning)

  • 2.1.1.α: Εισαγωγική δραστηριότητα
  • 2.1.1.β. Εισαγωγή στη Διερευνητική Μάθηση
  • 2.1.1.γ Ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τα γνωρίσματα της διδασκαλίας με Διερευνητική προσέγγιση
  • 2.1.1.δ. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα και βήματα της διαδικασίας μάθησης μέσω Διερεύνησης- Αναμενόμενα οφέλη
  • 2.1.1.ε. Εισαγωγή στην Εργαστηριακή Διερευνητική μάθηση
 • 2.1.2. Διερευνητικά Εργαστήρια (Inquiry-based Labs)
  • 2.1.2.α. Δημοσκόπηση σχετικά με τη χρήση του Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών
  • 2.1.2.β Διαφορές μεταξύ του Παραδοσιακού εργαστηρίου και του εργαστηρίου με δραστηριότητες Προσανατολισμένες στην Έρευνα
  • 2.1.2.γ Συνεργατική δραστηριότητα
  • 2.1.2.δ. Παράδειγμα Παραδοσιακού και Προσανατολισμένου στην Έρευνα εργαστηρίου
 • 2.1.3. Πλεονεκτήματα και περιορισμοί
  • 2.1.3.α. Σκέψεις πάνω στα πλεονεκτήματα, περιορισμούς και προκλήσεις από την εφαρμογή του Εργαστηρίου που είναι Προσανατολισμένο στην Έρευνα
  • 2.1.3.β. Τα αναμενόμενα οφέλη, οι περιορισμοί και οι προκλήσεις από την εφαρμογή της Εργαστηριακής Διερευνητικής μάθησης -Προτάσεις
 • 2.1.4. Εργαλεία αποτίμησης της Εργαστηριακής Ερευνητικής διδασκαλίας
  • 2.1.4.α. Η Αξιολόγηση των μαθητών/-τριών στο πλαίσιο του Προσανατολισμένου στην Έρευνα Εργαστηρίου
  • 2.1.4.β. Δημιουργία Συννεφόλεξου για την αξιολόγηση μετά από μία Εργαστηριακή Ερευνητική διαδικασία
  • 2.1.4.γ. Παράδειγμα αξιολόγησης Πειραματικού Σχεδιασμού
 • 2.2. Η εκπαιδευτική προσέγγιση STEAM

   2.2.1. Εισαγωγή στην εκπαίδευση STEAM

  • 2.2.1.α. Το χρονικό της μετάβασης “Από το STEM στο STEAM”: Μελέτη χρονογραμμής και Διαδραστική Δραστηριότητα (STEM Vs STEAM)
  • 2.2.1.β. Το κίνημα “Από το STEM στο STEAM”. Πορεία προς μία εκπαιδευτική μεταρρύθμιση;
  • 2.2.1. γ. Το ακρωνύμιο S-T-E-A-M & τι είναι & τι δεν είναι STEAM;
  • 2.2.1.δ. Δημοσκόπηση: Mάθηση 21ου αι.
  • 2.2.1.ε. Η Μάθηση (Γνώσεις & Δεξιότητες) του 21ου αιώνα
  • 2.2.1.στ. Δημιουργικότητα και καινοτομία με τη συμπερίληψη Τεχνών & STEM Επιστημών
  • 2.2.1.ζ. Δημοσκόπηση: Καινοτομία & Δημιουργικό: STEM / STE(A)M;
 • 2.2.2. Δημιουργία μιας τάξης STEAM
  • 2.2.2.α. 6 Βήματα για τη δημιουργία μιας τάξης STEAM
  • 2.2.2.β. Στρατηγικές Τεχνών στη διδασκαλία των STEM Επιστημών
  • 2.2.2.γ . Το παράδειγμα της στρατηγικής της Τέχνης ΠΡΟΒΟΛΗ στη διδασκαλία των Επιστημών
  • 2.2.2.δ. Αξιολόγηση Μαθήματος Επιστημών και Τεχνών- Είναι μάθημα STEAM;
 • 2.2.3. Προσεγγίσεις, Προκλήσεις και Προοπτικές
  • 2.2.3.α. Προς Ολοκληρωμένα Προγράμματα Σπουδών - Παιδαγωγικές προσεγγίσεις και Εκπαιδευτικές πρακτικές STE(A)M
  • 2.2.3.β. Προσεγγίσεις Εκπαίδευσης STEAM | Συμπληρωματικό υλικό (προαιρετικά)
  • 2.2.3.γ. Προκλήσεις & προοπτικές στην Εκπαίδευση STEAM
  • 2.2.3.δ. Θεσμικές Προκλήσεις και προοπτικές για Εκπαίδευση STEAM στην Ελλάδα
  • 2.2.3.ε. Προκλήσεις και Προοπτικές στην Εκπαίδευση STEAM | Συμπληρωματικό υλικό (προαιρετικά)
  • 2.2.3.στ. Ομαδική Διαδραστική Εργασία | Συνοπτική παρουσίαση πρότασης STEAM
Εβδομάδα 3

Εβδομάδα 3η: Σχεδιασμός μαθήματος/σχεδίου εργασίας STE(A)M

Ημερομηνία έναρξης:  Δευτέρα, 04/03/2024  |  Υλικό διαθέσιμο από:  Πέμπτη, 29/02/2024

 

Στην ενότητα θα παρουσιαστούν οι αρχές σχεδιασμού μαθήματος/σχεδίου εργασίας SΤΕ(Α)Μ προσέγγισης, με βάση τις οποίες επιλέχθηκαν τα κριτήρια σχεδιασμού και αξιολόγησης αντίστοιχου μαθήματος/σχεδίου εργασίας. Οι συμμετέχοντες/ουσες θα αποσαφηνίσουν την διαδικασία, τα βήματα σχεδιασμού και την δομή ενός μαθήματος/σχεδίου εργασίας SΤΕ(Α)Μ προσέγγισης και θα μελετήσουν τη δομή ενός σεναρίου Σχεδίου Μαθήματος/Σχεδίου Εργασίας (template) SΤΕ(Α)Μ προσέγγισης, καθώς και αντίστοιχες καλές πρακτικές. Τέλος, δίνονται πόροι και πρόσφορες ιδέες για την εφαρμογή STE(A)M μαθησιακής διαδικασίας. Οι εκπαιδευτικοί θα λάβουν οδηγίες προκειμένου να δημιουργήσουν σε ομάδες το δικό τους σχέδιο μαθήματος/σχεδίου εργασίας (τελική εργασία), αξιοποιώντας μια στρατηγική της επιλογής τους και στοιχεία αρχών και εφαρμογών της STE(A)M εκπαίδευσης. Τέλος, θα αξιολογήσουν τις αντίστοιχες εργασίες δύο ομάδων συναδέλφων τους με βάση τα κριτήρια σχεδιασμού και αξιολόγησης (διαδικασία αξιολόγησης ομότιμων (Peer Assessment). 

 

Μαθησιακοί Στόχοι:

 • Αναγνώριση και αξιοποίηση των αρχών σχεδιασμού μαθήματος/σχεδίου εργασίας SΤΕ(Α)Μ προσέγγισης 
 • Περιγραφή της διαδικασίας, των βημάτων σχεδιασμού και της δομής ενός μαθήματος /σχεδίου εργασίας SΤΕ(Α)Μ προσέγγισης
 • Επιλογή και αξιοποίηση των κριτηρίων σχεδιασμού (και αξιολόγησης) μαθήματος/σχεδίου εργασίας SΤΕ(Α)Μ προσέγγισης  κατά τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση (Peer Assessment) αντίστοιχου σεναρίου μαθήματος/σχεδίου εργασίας
 • Δημιουργία ενός STEAM μαθήματος/ σχεδίου εργασίας και ετεροαξιολόγηση 
schedule Μέση διάρκεια εβδομαδιαίας παρακολούθησης 10  Ώρες
Εκπαιδευτικό περιεχόμενο εβδομάδας
 • 3.1 Βασικές θεωρητικές αρχές σχεδιασμού
  • 3.1.α. Εισαγωγική δραστηριότητα
  • 3.1.β. Αρχές σχεδιασμού μαθήματος/σχεδίου εργασίας STE(A)M προσέγγισης
  • 3.1.γ. Δραστηριότητα
  • 3.1.δ. Μεγάλες Ιδέες-Εγκάρσιες έννοιες
  • 3.1.ε. Πρότυπα (standards) κλάδων STEAM
  • 3.1.στ. Αρχές σχεδιασμού μαθήματος/σχεδίου εργασίας STE(A)M προσέγγισης- Ανακεφαλαίωση
 • 3.2 Διαδικασία και βήματα σχεδιασμού
  • 3.2.α. Διδακτικό σενάριο και θεωρίες μάθησης
  • 3.2.β. Αντίστροφος μαθησιακός σχεδιασμός
  • 3.2.γ. Μαθησιακοί στόχοι
  • 3.2.δ. Αξιολόγηση μαθήματος-σχεδίου εργασίας SΤΕ(Α)Μ
  • 3.2.ε. Δραστηριότητα
 • 3.3 Δημιουργώ το δικό μου σενάριο
  • 3.3.α. Πρακτική Άσκηση
  • 3.3.β. Καλές πρακτικές μαθημάτων-σχεδίων εργασίας STE(A)M προσέγγισης
  • 3.3.γ. Καλή πρακτική
  • 3.3.δ. Ιδέες-πόροι για τον σχεδιασμό του σεναρίου μαθήματος-σχεδίου εργασίας STE(A)M προσέγγισης
Εβδομάδα 4

Εβδομάδα 4η: Αποκωδικοποίηση του ακρωνυμίου STE(A)M πραγματοποιώντας εισαγωγικές εφαρμογές στην εκπαίδευση

Ημερομηνία έναρξης:  Δευτέρα, 11/03/2024  |  Υλικό διαθέσιμο από:  Πέμπτη, 07/03/2024

 

Στην πρώτη ενότητα γίνεται η αποδόμηση των συνιστωσών του STE(A)M. Θα πραγματοποιηθεί εισαγωγή σε δραστηριότητες και κατασκευές STEM που μπορούν να ολοκληρωθούν με εύκολο τρόπο και απλά υλικά. Στόχος είναι μέσα από αυτές τις δραστηριότητες που στηρίζονται στη βιωματική μάθηση, ο εκπαιδευόμενος να μάθει να φέρνει σε επαφή τους μαθητές σε διαδραστικές ασκήσεις και βασικές έννοιες φυσικών επιστημών. Ενδεικτικά, θα παρουσιαστούν ορισμένες εφαρμογές που στηρίζονται σε βασικές αρχές της Φυσικής και στην συνέχεια θα παρουσιαστούν κατασκευές, οι οποίες μπορούν να πραγματοποιηθούν εύκολα και γρήγορα με υλικά καθημερινής χρήσης και απευθύνονται σε ένα ευρύ ηλικιακό φάσμα.

Στην επόμενη ενότητα παρουσιάζουμε μία μεθοδολογική προσέγγιση της ένταξης των δράσεων STEAM στο αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου. Βασιζόμαστε στην προσέγγιση των εργαστηρίων δεξιοτήτων που έχει πλέον εισαχθεί σε όλα τα ελληνικά σχολεία τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η αποτελεσματική ένταξη των δράσεων STEAM στο σχολικό περιβάλλον προϋποθέτει τη δημιουργία μίας κουλτούρας αλλαγής που βασίζεται τόσο στη συνεργασία μεταξύ των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας αλλά και στην υιοθέτηση μίας συστηματικής μεθοδολογίας συν-δημιουργίας με επίκεντρο τον μαθητή, Τα τέσσερα βασικά βήματα της διαδικασίας (συν-δημιουργία, εξερεύνηση, πειραματισμός, αξιολόγηση) θα συζητηθούν και θα αναλυθούν, στις επόμενες ενότητες

Μαθησιακοί στόχοι:

 • Εξοικείωση με τις έννοιες που απαρτίζουν την STE(A)M μάθηση
 • Εισαγωγικές εφαρμογές STEM χρησιμοποιώντας απλά υλικά 
 • Δημιουργία απλών κατασκευών
 • Βιωματική προσέγγιση των Φυσικών Επιστημών
 • Σύνδεση των Φυσικών Επιστημών πρακτικές εφαρμογές) με την καθημερινή ζωή
 • Εισαγωγή στη Μεθοδολογία του Ζωντανού Εργαστηρίου
 • Κατανόηση των βασικών χαρακτηριστικών της προτεινόμενης Μεθοδολογίας
 • Διδάσκοντας με στόχο τη Βαθύτερη Μάθηση
 • Μαθαίνοντας τρόπους για την αποτελεσματική ένταξη δράσεων STEAM στο σχολικό περιβάλλον
schedule Μέση διάρκεια εβδομαδιαίας παρακολούθησης 10  Ώρες
Εκπαιδευτικό περιεχόμενο εβδομάδας
 • 4.1. Εισαγωγικές εφαρμογές στην εκπαίδευση STE(A)M

   4.1.1. Εισαγωγικές εφαρμογές STEM με απλά υλικά

  • 4.1.1α Σχεδιαστική Σκέψη (Design Thinking)
  • 4.1.1β. Πώς θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε μία πρωτότυπη ευχητήρια κάρτα;
  • 4.1.1.γ. Φτιάξε το δικό σου ολόγραμμα: Βίντεο Επίδειξης
  • 4.1.1.δ Φτιάξε το δικό σου ολόγραμμα
  • 4.1.1.ε. Άσκηση συνεργασίας
 • 4.1.2. Εισαγωγικές εφαρμογές STE(A)M
  • 4.1.2.α. Φτιάξε το δικό σου ηλιακό φούρνο από κουτί πίτσας: Βίντεο Επίδειξης
  • 4.1.2.β. Φτιάξε έναν ηλιακό φούρνο με κουτί πίτσας
  • 4.1.2.γ. Φτιάξε τον δικό σου πίνακα ζωγραφικής με ένα εκκρεμές: Βίντεο Επίδειξης
  • 4.1.2.δ. Φτιάξε τον δικό σου πίνακα ζωγραφικής με ένα εκκρεμές
  • 4.1.2.ε. Άσκηση συνεργασίας
 • 4.2. Μετατρέποντας την τάξη μου σε ένα ζωντανό εργαστήριο

   4.2.1. Το σχολείο ως Ζωντανό Εργαστήριο (Living Lab) Καινοτομίας

  • 4.2.1.α. Τι ορίζουμε ως «Ζωντανά Εργαστήρια»
  • 4.2.1.β. Ανάλυση Μεθοδολογίας
 • 4.2.2. Διδάσκοντας με στόχο τη Βαθύτερη Μάθηση
  • 4.2.2.α. Σύγκριση μεθοδολογιών
  • 4.2.2.β. Αποτελέσματα Μελέτης
  • 4.2.2.γ. Παράδειγμα εφαρμογής
Εβδομάδα 5

Εβδομάδα 5η: Συνδέοντας την έρευνα στις Μεγάλες Ερευνητικές Υποδομές της Φυσικής με την Επιστήμη του Πολίτη

Ημερομηνία έναρξης:  Τρίτη, 19/03/2024  |  Υλικό διαθέσιμο από:  Πέμπτη, 14/03/2024

 

Στην ενότητα αυτή μαθαίνουμε πως μπορούμε να υποστηρίξουμε ερευνητές στις μεγάλες ερευνητικές υποδομές της Φυσικής (Virgo, KM3NeT, CERN) να βελτιστοποιήσουν τους ανιχνευτές τους αξιοποιώντας τη μεθοδολογία της επιστήμης του πολίτη (Citizen Science) όπως αυτή υλοποιείται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας REINFORCE. Σε αυτό το πλαίσιο θα γίνει μια εισαγωγή στη μεθοδολογία της επιστήμης του πολίτη, θα παρουσιαστεί το σχετικό επιστημονικό περιεχόμενο στους συναφείς τομείς  με τρόπο σαφή και κατανοητό και θα μάθουμε πως μπορούμε και εμείς να συνεισφέρουμε στην απόκτηση νέας γνώσης στην αιχμή του δόρατος της Επιστήμης. 

Μαθησιακοί στόχοι:

 • Σύνδεση προϋπάρχουσας γνώσης στις Φυσικές Επιστήμες με έρευνα αιχμής στη Φυσική
 • Κατανόηση του πλαισίου και της μεθοδολογίας της επιστήμης του πολίτη μέσα από απλές εφαρμογές
 • Κατανόηση του πως γίνεται η έρευνα στις μεγάλες ερευνητικές υποδομές της Φυσικής και πως μπορούμε να επιβοηθήσουμε.
schedule Μέση διάρκεια εβδομαδιαίας παρακολούθησης 10  Ώρες
Εκπαιδευτικό περιεχόμενο εβδομάδας
 • 5.1. Φυσική και Επιστήμη του Πολίτη (Citizen Science)
  • 5.1.1. Koσμική Ακτινοβολία
  • 5.1.2. Το Μιόνιο
  • 5.1.3. Τομογραφία Μιονίων
 • 5.2. Αστρονομία και Επιστήμη του Πολίτη (Citizen Science)
  • 5.2.1. Νετρίνο ένας κοσμικός αγγελιοφόρος
  • 5.2.2 Αστρονομία Νετρίνο (μέρος α)
  • 5.2.2 Αστρονομία Νετρίνο (μέρος β)
  • 5.2.3 Eπίλογος
Εβδομάδα 6

Εβδομάδα 6η: Διαθεματική προσέγγιση STEAM: Αξιοποιώντας τον μικροελεγκτή Arduino

Ημερομηνία έναρξης:  Τρίτη, 26/03/2024  |  Υλικό διαθέσιμο από:  Πέμπτη, 21/03/2024

 

Σε αυτή την ενότητα θα ανακαλύψουμε τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε πρακτικό επίπεδο τη λειτουργία του Ηλεκτρισμού. Θα γίνει εξοικείωση πάνω στη δημιουργία αυτοματισμών, ξεκινώντας από τη συνδεσμολογία ηλεκτρονικών κυκλωμάτων σε ψηφιακό περιβάλλον.  Θα γίνει επίσης εισαγωγή στην πλατφόρμα Tinkercad, η οποία προσφέρει τη δυνατότητα προσομοίωσης κατασκευών με Arduino. 

Επιπλέον, θα παρουσιαστεί η κατασκευή κυκλωμάτων σε ψηφιακό περιβάλλον, δραστηριότητα η οποία στη συνέχεια θα συνδεθεί με τις βασικές αρχές προγραμματισμού του μικροελεγκτή Arduino. Το Arduino είναι μια μητρική πλακέτα υλικού (Hardware), ανερχόμενο τα τελευταία χρόνια στον χώρο της εκπαίδευσης. Χρησιμοποιείται σε ποικίλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες και μαθητικούς διαγωνισμούς, για τη μύηση των μαθητών/τριών στις αρχές του προγραμματισμού, της ηλεκτρονικής και της μηχανικής. Τέλος, θα εξοικειωθούμε, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας TinkerCAD, με τη λογική που βρίσκεται πίσω από τις βασικές εντολές του κώδικα και θα μάθουμε πώς να συνθέτουμε διαφορετικά μέρη του κώδικα.

Μαθησιακοί Στόχοι:

 • Ανάπτυξη της διερευνητικής μεθόδου
 • Εισαγωγή και εφαρμογή στη βιωματική μάθηση
 • Επανάληψη και εμπέδωση βασικών εννοιών Ηλεκτρισμού και Ηλεκτρονικής
 • Δημιουργία κατασκευών και ψηφιακών κυκλωμάτων
 • Ένταξη ψηφιακών μέσων στην διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών
 • Αναβάθμιση των εργαλείων μάθησης
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων προγραμματισμού
 • Δημιουργία κυκλωμάτων μέσω του Arduino
 • Προαγωγή συνεργασίας
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων προγραμματισμού
 • Εφαρμογή βιωματικής μάθησης
 • Εμπέδωση βασικών εννοιών Ηλεκτρισμού και Ηλεκτρονικής
 • Δημιουργία κυκλωμάτων μέσω του Arduino
 • Προαγωγή συνεργασίας
 • Ένταξη ψηφιακών μέσων στην διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών
 • Αναβάθμιση των εργαλείων μάθησης
schedule Μέση διάρκεια εβδομαδιαίας παρακολούθησης 10  Ώρες
Εκπαιδευτικό περιεχόμενο εβδομάδας
 • 6.1. Ηλεκτρισμός και εργαλεία προσομοίωσης

   6.1.1. Εισαγωγικές έννοιες Ηλεκτρισμού και ηλεκτρικών κυκλωμάτων

  • 6.1.1.α. Φτιάξε το δικό σου τηλέγραφο: Βίντεο Επίδειξης
  • 6.1.1.β. Φτιάξε το δικό σου τηλέγραφο
  • 6.1.1.γ. Φτιάξε τον δικό σου συναγερμό σεισμού: Βίντεο Επίδειξης
  • 6.1.1.δ. Φτιάξε τον δικό σου συναγερμό σεισμού
  • 6.1.1.ε. Άσκηση συνεργασίας
 • 6.1.2. Εισαγωγή στην πλατφόρμα Tinkercad
  • 6.1.2.α. Πλατφόρμα Tinkercad
  • 6.1.2.β. Άσκηση συνεργασίας και διαβούλευσης
 • 6.2. Αξιοποιώντας τον μικροελεγκτή Arduino 

   6.2.1. Ο μικροελεγκτής Arduino

  • 6.2.1.α Arduino Basics | Γνωριμία με το Arduino: Βίντεο Επίδειξης
  • 6.2.1.β Arduino Basics | Γνωριμία με το Arduino
 • 6.2.2. Εισαγωγικές εφαρμογές με Arduino
  • 6.2.2.α Οι πρώτες απλές εφαρμογές με το Arduino: Βίντεο Επίδειξης
  • 6.2.2.β. Οι πρώτες απλές εφαρμογές με το Arduino
  • 6.2.2.γ Άσκηση συνεργασίας και διαβούλευσης
  • 6.2.2.δ Άσκηση (προαιρετικά)
 • 6.2.3. STEAM εφαρμογές με Arduino
  • 6.2.3.α. Εφαρμογή RGB
  • 6.2.3.β. Άσκηση συνεργασίας και διαβούλευσης
Εβδομάδα 7

Εβδομάδα 7η: Συνεργασία για την επίλυση πραγματικών προβλημάτων με τη χρήση της τεχνολογίας και της μηχανικής: Η χρήση αισθητήρων Arduino

Ημερομηνία έναρξης:  Δευτέρα, 01/04/2024  |  Υλικό διαθέσιμο από:  Πέμπτη, 28/03/2024

 

Το Arduino παρέχει τη δυνατότητα στους μαθητές να δουν την εφαρμογή του προγραμματισμού σε ρεαλιστικές καταστάσεις και να κατανοήσουν ότι μέσω αυτού, έχουν τον κύριο έλεγχο της λειτουργίας ρομποτικών συστημάτων και κατασκευών. Βασικό και αναπόσπαστο κομμάτι τέτοιου είδους κατασκευών είναι οι αισθητήρες. Συνεπώς, μετά από κάθε κώδικα που θα σχεδιαστεί, οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν βλέπουν απτά και άμεσα αν εφαρμόζεται στην πράξη τα προβλήματα που σκέφτηκαν, εντοπίζοντας εύκολα τα λάθη που έκαναν για να τα διορθώσουν. Σημαντική θα είναι όμως και η σύνδεση όλων των εφαρμογών της παρούσας ενότητας με ζητήματα τεχνολογίας στην καθημερινή μας ζωή. 

Μαθησιακοί στόχοι:

 • Ανάγνωρίζω καταστάσεις της καθημερινής ζωής όπου μπορούν να συσχετιστούν οι εφαρμογές της ενότητας
 • Εισαγωγή στην βιωματική μάθηση
 • Διαθεματική προσέγγιση των εφαρμογών του μικροελεγκτή Arduino
 • Δημιουργία πιο σύνθετων ψηφιακών κατασκευών
 • Βιωματική προσέγγιση στη δημιουργία τεχνολογικών εφαρμογών
 • Προαγωγή συνεργασίας
 • Αναβάθμιση των εργαλείων μάθησης
 • Επίλυση προβλημάτων
schedule Μέση διάρκεια εβδομαδιαίας παρακολούθησης 10  Ώρες
Εκπαιδευτικό περιεχόμενο εβδομάδας
 • 7.1. Πώς μπορούν τα φώτα να ανάβουν μόνα τους στο σκοτάδι;
  • 7.1α. Aισθητήρας φωτός: Βίντεο Επίδειξης
  • 7.1β. Αισθητήρας φωτός
  • 7.1γ. Άσκηση συνεργασίας
 • 7.2. Πώς μπορούμε να ανιχνεύσουμε αντικείμενα που βρίσκονται μακριά μας;
  • 7.2.α. Αισθητήρας απόστασης: Βίντεο επίδειξης
  • 7.2.β. Αισθητήρας απόστασης
  • 7.2.γ. Άσκηση συνεργασίας
 • 7.3. Πώς μπορούμε να φτιάξουμε έναν μικρό μετεωρολογικό σταθμό;
  • 7.3.α. Αισθητήρας θερμοκρασίας: Βίντεο επίδειξης
  • 7.3.β. Αισθητήρες θερμοκρασίας και υγρασίας
  • 7.3.γ. Άσκηση συνεργασίας
Εβδομάδα 8

Εβδομάδα 8η: Το παράδειγμα της ‘Έξυπνης πόλης” και οι δυνατότητες του μικροελεγκτή Arduino σε διάφορα επιστημονικά πεδία.

Ημερομηνία έναρξης:  Δευτέρα, 08/04/2024  |  Υλικό διαθέσιμο από:  Πέμπτη, 04/04/2024

 

Με τις γνώσεις των προηγούμενων ενοτήτων, οι εκπαιδευόμενοι/ες θα έχουν τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με περαιτέρω προβλήματα εφαρμογής του Arduino. Σκοπός αυτής της ενότητας είναι να αποκτήσουν μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία οι εκπαιδευόμενοι/ες στην χρήση του Arduino, αξιοποιώντας περισσότερες δυνατότητες του. Θα δούμε πώς όλες τις εφαρμογές που έχουν διδαχθεί ως τώρα μπορούν να εφαρμοστούν για την δημιουργία μιας “έξυπνης” πόλης. Τέλος θα μπορέσουν οι επιμορφούμενοι/ες να δουν διάφορες ιδέες δραστηριοτήτων του Arduino και της εφαρμογής του σχεδιαστικού του κύκλου σε διαφορετικά επιστημονικά πεδία.

Μαθησιακοί στόχοι:

 • Ανάπτυξη της ανακαλυπτικής μεθόδου
 • Διαθεματική προσέγγιση των εφαρμογών του μικροελεγκτή Arduino
 • Βιωματική προσέγγιση στην μάθηση των τεχνολογικών, μηχανικών και φυσικών επιστημών
 • Επανάληψη και εμπέδωση βασικών εννοιών των Φυσικών Επιστημών
 • Δημιουργία πιο σύνθετων κατασκευών
 • Προαγωγή συνεργασίας
 • Εφαρμόζω τον σχεδιαστικό κύκλο σε διάφορα επιστημονικά πεδία
schedule Μέση διάρκεια εβδομαδιαίας παρακολούθησης 10  Ώρες
Εκπαιδευτικό περιεχόμενο εβδομάδας
 • 8.1. Πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε αυτοματισμούς με μηχανισμούς κίνησης & οθόνες προβολής;
  • 8.1.α .Τι είναι η έξυπνη πόλη
  • 8.1.β. Μηχανισμός κίνησης: βίντεο επίδειξης
  • 8.1.γ. Μηχανισμός κίνησης
  • 8.1.δ. Οθόνες προβολής: βίντεο επίδειξης
  • 8.1.ε. Οθόνες προβολής
  • 8.1.στ. Άσκηση συνεργασίας
  • 8.1.ζ. Προαιρετική άσκηση
 • 8.2. Πώς μπορούμε να φτιάξουμε μια “έξυπνη πόλη”;
  • 8.2.α. Η έξυπνη πόλη στην τάξη μας: βίντεο επίδειξης
  • 8.2.β. Η έξυπνη πόλη στην τάξη μας
  • 8.2.γ. Άσκηση συνεργασίας
 • 8.3. Πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες του Arduino σε διαφορετικά μαθήματα;
  • 8.3.α. Σχεδιαστικός Κύκλος σε άλλα πεδία
  • 8.3.β. Άσκηση συνεργασίας
Εβδομάδα 9

Εβδομάδα 9η: Προγραμματισμός για όλους: Εφαρμογές στην καθημερινή ζωή

Ημερομηνία έναρξης:  Δευτέρα, 15/04/2024  |  Υλικό διαθέσιμο από:  Πέμπτη, 11/04/2024

 

Στην ενότητα αυτή θα τεθεί ως βασικός άξονας η ανάπτυξη εφαρμογών (App Development), μέσω της οποίας οι εκπαιδευόμενοι θα αναπτύξουν βασικές γνώσεις προγραμματισμού με σκοπό τη δημιουργία (mobile) εφαρμογών κινητών τηλεφώνων. Θα χρησιμοποιηθεί το App Inventor, μια ειδικά σχεδιασμένη block-based εκπαιδευτική πλατφόρμα από το ΜΙΤ για τη μύηση των μαθητών στον κόσμο των Εφαρμογών (Applications-Apps.). Με τις γνώσεις αυτές, οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσουν και να ανακαλύψουν τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η τεχνολογία στην επίλυση προβλημάτων.

Μαθησιακοί στόχοι:

 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων προγραμματισμού
 • Ανάπτυξη επαγωγικού τρόπου σκέψης
 • Εφαρμογή στην βιωματική μάθηση
 • Εισαγωγή στην ψηφιακή ανάπτυξη εφαρμογών
 • Δημιουργία mobile εφαρμογών
 • Επίλυση προβλημάτων
 • Προαγωγή συνεργασίας

 

schedule Μέση διάρκεια εβδομαδιαίας παρακολούθησης 10  Ώρες
Εκπαιδευτικό περιεχόμενο εβδομάδας
 • 9.1. Το κινητό μας τηλέφωνο ως εργαλείο μάθησης & επίλυσης προβλημάτων: Εισαγωγή στο App Inventor
  • 9.1.α. Γνωριμία με το App Inventor | Βίντεο Επίδειξης
  • 9.1.β. Γνωριμία με το App Inventor | Αναλυτικά βήματα
  • 9.1.γ. Εφαρμογή 1η: Pet the Kitty | Βίντεο Επίδειξης
  • 9.1.δ. Εφαρμογή 1η: Pet the Kitty | Αναλυτικά βήματα
  • 9.1.ε. Εφαρμογή 2η: Speak to me | Βίντεο Επίδειξης
  • 9.1.στ. Εφαρμογή 2η: Speak to me | Αναλυτικά βήματα
  • 9.1.ζ. Εφαρμογή 3η: Tourist Photo Guide | Βίντεο Επίδειξης
  • 9.1.η. Εφαρμογή 3η: Tourist Photo Guide | Αναλυτικά βήματα
  • 9.1.θ. Άσκηση συνεργασίας
 • 9.2. Ανάπτυξη εφαρμογών για την επίλυση πραγματικών προβλημάτων
  • 9.2.α. Εφαρμογές με το App Inventor
  • 9.2.β Άσκηση συνεργασίας
Εβδομάδα 10

Εβδομάδα 10η: Δημιουργούμε εφαρμογές & επιλύουμε σύγχρονα πραγματικά προβλήματα

Ημερομηνία έναρξης:  Δευτέρα, 22/04/2024  |  Υλικό διαθέσιμο από:  Πέμπτη, 18/04/2024

 

Οι δραστηριότητες της ενότητας αυτής είναι βασισμένες στο ελεύθερα διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό της πλατφόρμας App Inventor σε συνδυασμό με τον μικροελεγκτή Arduino. Ο συνδυασμός αυτών των δύο εργαλείων δίνει την ιδανική εισαγωγή εφαρμογών αυτοματισμού. Θα δοθούν επίσης παραδείγματα εφαρμογών (mobile apps) τα οποία αναπτύχθηκαν σε διάφορα σχολεία της Ελλάδας με σκοπό την επίλυση προβλημάτων της τοπικής τους κοινότητας. Με αυτόν τον τρόπο θα οι εκπαιδευόμενοι θα συνεργαστούν για την επίλυση και των δικών τους προβλημάτων, χρησιμοποιώντας τις απεριόριστες δυνατότητες της ανάπτυξης εφαρμογών. 

Μαθησιακοί στόχοι:

 • Μαθαίνω πως ο προγραμματισμός και η ανάπτυξη εφαρμογών μπορούν να βοηθήσουν τους πολίτες σε προβλήματα της καθημερινότητας τους
 • Ανάπτυξη επαγωγικού τρόπου σκέψης
 • Εμπνέομαι από άλλα παραδείγματα σχολείων και τις εφαρμογές που ανέπτυξαν
 • Δημιουργία mobile εφαρμογών
 • Επίλυση προβλημάτων
 • Κατανοώ τις πρώτες εφαρμογές αυτοματισμού
 • Προαγωγή συνεργασίας
schedule Μέση διάρκεια εβδομαδιαίας παρακολούθησης 10  Ώρες
Εκπαιδευτικό περιεχόμενο εβδομάδας
 • 10.1. STEAM εφαρμογές αξιοποιώντας το App Inventor
  • 10.1.α. App Development | Εφαρμογή ζαριών : Βίντεο Επίδειξης
  • 10.1.β. Εφαρμογή 1: Εφαρμογή Ζαριών
  • 10.1.γ. App Development | Ζωγραφική με δάχτυλα : Βίντεο Επίδειξης
  • 10.1.δ. Εφαρμογή 2: Ζωγραφική με δάχτυλα
  • 10.1.ε. Άσκηση συνεργασίας
  • 10.1.στ. Συνδεση App Inventor και Arduino (προαιρετική μελέτη)
 • 10.2. Παραδείγματα σχολικών εφαρμογών
  • 10.2.α. Παραδείγματα σχολικών εφαρμογών
  • 10.2.β. Άσκηση συνεργασίας
Εβδομάδα 11

Εβδομάδα 11η: Στα βήματα του Γαλιλαίου

Ημερομηνία έναρξης:  Δευτέρα, 29/04/2024  |  Υλικό διαθέσιμο από:  Πέμπτη, 25/04/2024

 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζουμε στην πράξη πως δράσεις που σχετίζονται με τις επιστημονικές ανακαλύψεις μπορούν να ενταχθούν στο αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου και να δώσουν την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να ξεκινήσουν βήμα βήμα την ένταξη δράσεων STEAM στη διδασκαλία τους. Στην πρόταση αυτή περιγράφουμε τις ανακαλύψεις του Γαλιλαίου όταν έστρεψε το τηλεσκόπιο του στον νυχτερινό ουρανό. Θα ακολουθήσουμε τα βήματα του Γαλιλαίου, επαναλαμβάνοντας τις παρατηρήσεις του στη σχολική τάξη, θα κατασκευάσουμε το τηλεσκόπιο του αλλά και θα δούμε πως μπορούμε να παρατηρήσουμε τον νυχτερινό ουρανό με σύγχρονα τηλεσκόπια. Συγκρίνουμε τα σχέδια του Γαλιλαίου με τις εικόνες που λαμβάνουμε από τα σύγχρονα τηλεσκόπια.

Μαθησιακοί στόχοι:

 • Ένταξη των παρατηρήσεων του Γαλιλαίου στο Αναλυτικό Πρόγραμμα
 • Σχεδιασμός απλών διαθεματικών δράσεων
 • Ανάδειξη των βασικών χαρακτηριστικών μίας STEM Δραστηριότητας
 • Χρήση μοντέλων, οπτοικοποιήσεων και προσομοιώσεων στην εκπαιδευτική πράξη

 

schedule Μέση διάρκεια εβδομαδιαίας παρακολούθησης 10  Ώρες
Εκπαιδευτικό περιεχόμενο εβδομάδας
 • 11.1. Εισαγωγή για την Αστρονομία στη σχολική εκπαίδευση
  • 11.1.α. Λόγοι αξιοποίησης της Αστρονομίας στην εκπαίδευση
  • 11.1.β. Τρόποι σύνδεσης με το Ελληνικό Αναλυτικό πρόγραμμα
 • 11.2. Ο Γαλιλαίος και η συνεισφορά του στην Αστρονομία
  • 11.2.α. Αρχή της ζωής του και σπουδές
  • 11.2.β. Το τηλεσκόπιο του Γαλιλαίου
  • 11.2.γ. Ο «Διάλογος» και η δίκη του Γαλιλαίου
 • 11.3. Από την εποχή του Γαλιλαίου στον 21ο αιώνα
  • 11.3.α. Εξέλιξη τηλεσκοπίων
  • 11.3.β. Εξέλιξη οργάνων καταγραφής
 • 11.4. Παρατηρήσεις του Γαλιλαίου με το τηλεσκόπιο
  • 11.4.α . Φεγγάρια του Δία
  • 11.4.β. Φάσεις τις Αφροδίτης
  • 11.4.γ. Κηλίδες Ήλιου
  • 11.4.δ. Επιφάνεια Σελήνης
  • 11.4.ε. Δακτύλιοι Κρόνου
  • 11.4.στ Ωρίωνας και Πλειάδες
 • 11.5. Παραδείγματα σεναρίων
  • 11.5.α. Διερευνητικό μοντέλο
  • 11.5.β. Παράδειγμα εκπαιδευτικού σεναρίου 1: Τα φεγγάρια του Δία
  • 11.5.γ. Παράδειγμα εκπαιδευτικού σεναρίου 2: Κηλίδες Ήλιου
Εβδομάδα 12

Εβδομάδα 12η: Τα Σχολεία Μελετούν τους Σεισμούς

Ημερομηνία έναρξης:  Δευτέρα, 13/05/2024  |  Υλικό διαθέσιμο από:  Πέμπτη, 09/05/2024

 

Η ενότητα αυτή υποστηρίζει τον επιμορφούμενο να υλοποιήσει βήμα προς βήμα το Εργαστήριο Δεξιοτήτων του ΙΕΠ «Τα Σχολεία Μελετούν τους Σεισμούς» (Link). Η ενότητα περιγράφει τέσσερις εργαστηριακές εφαρμογές οι οποίες αποτελούν παράδειγμα για το πώς οι σχολικές κοινότητες μπορούν να συμμετάσχουν στην επιστημονική έρευνα. Η «Σεισμολογία των Πολιτών» αξιοποιεί ανοιχτές βάσεις δεδομένων, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ελεύθερα από τον καθένα μας: Στόχο έχει τη δραστηριοποίηση των πολιτών στην καταγραφή των σεισμών, σε πραγματικό χρόνο, ουτως ώστε να επιβοηθηθεί το έργο των εξειδικευμένων επιστημόνων που ασχολούνται με τη μελέτη του φαινομένου.

Μαθησιακοί στόχοι:

 • Σχεδιασμός πλήρους STEAM προγράμματος 
 • Χρήση μαθηματικών εννοιών σε πειραματικά δεδομένα
 • Χρήση βασικών εννοιών κυματικής
 • Σύνδεση επιστημονικών θεμάτων με τη μουσική
 • Επανάληψη και εμπέδωση εννοιών στατιστικής
 • Ερμηνεία αποτελεσμάτων 
 • Ενίσχυση επιστημονικών συμπερασμάτων

 

schedule Μέση διάρκεια εβδομαδιαίας παρακολούθησης 10  Ώρες
Εκπαιδευτικό περιεχόμενο εβδομάδας
 • 12.1. Παρουσίαση δράσης
  • 12.1.α. Εισαγωγή
  • 12.1.β. Tο Δίκτυο Σχολικών Σεισμογράφων
 • 12.2. Εκπαιδευτικά εργαστήρια δράσης
  • 12.2.α. Φτιάχνω το δικό μου σεισμογράφο
  • 12.2.β. Η Μελωδία της Γης (STEAM)
  • 12.2.γ. Oι μαθητές/τριες γίνονται σεισμολόγοι (STEM)
  • 12.2.δ. Συστήματα προειδοποίησης σεισμών (STEM)
Εβδομάδα 13

Εβδομάδα 13η: Δημιουργώντας μία Βιώσιμη Αποικία στον Άρη

Ημερομηνία έναρξης:  Δευτέρα, 20/05/2024  |  Υλικό διαθέσιμο από:  Πέμπτη, 16/05/2024

 

Η ενότητα αυτή συγκεντρώνει και ολοκληρώνει το περιεχόμενο από όλες τις ενότητες του προγράμματος σε μία πλήρη STEAM δραστηριότητα. Οι συμμετέχοντες καλούνται να σχεδιάσουν μία ολοκληρωμένη ψηφιακή ιστορία  για μία αποστολή στον πλανήτη Άρη. Η παρέμβαση περιλαμβάνει και τον εικονικό σχεδιασμό και ανάπτυξη μίας βιώσιμης Αποικίας στον Άρη με ανάδειξη της συνεργατικής επίλυσης προβλημάτων. Θα χρησιμοποιηθεί η πλατφόρμα ψηφιακής εξιστόρησης (www.distars.eu) όπου με τη χρήση εργαλείων τρισδιάστατης απεικόνισης,  εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας οι συμμετέχοντες θα σχεδιάσουν ψηφιακές ιστορίες για αποστολές στον πλανήτη Άρη. Η ενότητα ολοκληρώνεται με εικονική επίσκεψη, ένα κλειστό οικοσύστημα που προσομοιώνει μία μελλοντική βάση σε άλλο πλανήτη.

Μαθησιακοί στόχοι:

 • Σχεδιασμός μίας ολοκληρωμένης STEAM παρέμβασης
 • Ανάπτυξη συνεργατικού πνεύματος (ανάδειξη της συνεργασίας μεταξύ συναδέλφων διαφορετικών κλάδων)
 • Ανάπτυξη της ικανότητας επίλυσης σύνθετων προβλημάτων
 • Χρήση της αφήγησης ως μέσο διδασκαλίας  
 • Σύνθεση και Δημιουργία
 • Ανάπτυξη Γεωχωρικής Σκέψης και Αντίληψης 
 • Ανάπτυξη Δημιουργικής Σκέψης και Κριτικής Στάσης

 

schedule Μέση διάρκεια εβδομαδιαίας παρακολούθησης 10  Ώρες
Εκπαιδευτικό περιεχόμενο εβδομάδας
 • 13.1. Δημιουργώντας μία βιώσιμη αποικία στον Άρη
  • 13.1.α. Bαθυτερη Μάθηση
  • 13.1.β. Εργαστήριο ψηφιακής αφήγησης
  • 13.1.γ. Εκπαιδευτικό παιχνίδι με χρήση Scratch
  • 13.1.δ. Εισαγωγή στην πλατφόρμα DiSTARS
 • 13.2. Εικονικές επισκέψεις με θέμα το διάστημα
  • 13.2.α. Διαδικτυακή έκθεση για το διάστημα Space EU

Συχνές Ερωτήσεις

Ποιος είναι ο τρόπος εγγραφής στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σπουδών;

Όσοι/ες ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σπουδών, θα πρέπει:

1. Αρχικά, να κάνουν εγγραφή στην πλατφόρμα του Generation Next με την ιδιότητα "Εκπαιδευτικός".

2. Κατόπιν, να δηλώσουν συμμετοχή στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σπουδών, συμπληρώνοντας τη φόρμα συμμετοχής στη σελίδα του Προγράμματος (εδώ).

Σημείωση: Οι ήδη εγγεγραμμένοι/ες στην πλατφόρμα, παραλείπουν τη διαδικασία εγγραφής και συμπληρώνουν απευθείας τη φόρμα συμμετοχής στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σπουδών, στο αντίστοιχο πεδίο της σελίδας του προγράμματος (εδώ).

Τι είδους εκπαίδευση ακολουθείται στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σπουδών;

Ακολουθείται ασύγχρονη υποστηριζόμενη εκπαίδευση, όπου ο/η εκπαιδευόμενος/η μπορεί να παρακολουθήσει το πρόγραμμα εξολοκλήρου εξ' αποστάσεως.

Έτσι οι επιμορφούμενοι/ες μπορούν να μελετούν το εκπαιδευτικό υλικό του Προγράμματος, να ολοκληρώνουν τις δραστηριότητες και να συμμετέχουν στις συζητήσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας στον δικό τους χρόνο.

Ωστόσο, σε εβδομαδιαία βάση υπάρχουν online συναντήσεις, με υποχρεωτική συμμετοχή, οι οποίες έχουν ως στόχο την επίλυση αποριών και ανατροφοδότηση των επιμορφούμενων από την ομάδα των εκπαιδευτών/τριων του Προγράμματος, οι οποίες διενεργούνται στο πλαίσιο εκπαιδευτικής και επιστημονικής υποστήριξης των επιμορφούμενων.

Επιτρεπτό όριο απουσιών: Οι επιμορφούμενοι/ες έχουν δυνατότητα έως 4 απουσιών.

Ποιο είναι το κόστος παρακολούθησης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Σπουδών;

Η συμμετοχή στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σπουδών “STE(A)M | Επιστήμες, Τεχνολογία, Μηχανική, Τέχνες και Μαθηματικά” παρέχεται εντελώς δωρεάν, όπως όλες οι δράσεις του Generation Next, για όλους και όλες τους/τις ενδιαφερόμενους/ες.

Τι είδους γνώσεις θα έχει αποκτήσει ο/η εκπαιδευόμενος/η μετά το πέρας της παρακολούθησης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Σπουδών;

Μετά το πέρας του προγράμματος ο/η εκπαιδευόμενος/η θα είναι σε θέση να:

 1. Αναγνωρίζει , διακρίνει και κατανοεί τι είναι STEM και STEAM προσέγγιση και ποια είναι η σημασία τους στην οικοδόμηση ικανοτήτων προετοιμασίας των μαθητών/-τριών για την σταδιοδρομία και τη ζωή στον 21ο αιώνα.
 2. Διακρίνει και διατυπώνει  τα πλεονεκτήματα της αξιοποίησης σύγχρονων διδακτικών προσεγγίσεων & στρατηγικών στην διδασκαλία των STEM επιστημών.
 3. Αναγνωρίζει, περιγράφει  και υιοθετεί τις τεχνικές, τα εργαλεία και την τεχνολογία που αξιοποιούνται σε ποικίλες εφαρμογές STEM και STEAM εκπαίδευσης.
Τι είδους δεξιότητες μπορεί να αναπτύξει ο/η εκπαιδευόμενος/η μετά το πέρας της παρακολούθησης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Σπουδών;

Μετά το πέρας του προγράμματος ο/η εκπαιδευόμενος/η θα είναι σε θέση να:

 1. Αναπτύσσει /οικοδομεί δεξιότητες STE(A)M εκπαίδευσης, ψηφιακές και  πράσινες δεξιότητες.
 2. Αναπτύσσει  ικανότητες σχεδιασμού/δημιουργίας STEM & STEAM μαθημάτων/ Σχεδίων Εργασίας.
 3. Αναπτύσσει την ικανότητα να παρέχει περιεχόμενο STEM εκπαίδευσης στους μαθητές και τις μαθήτριές του/της στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
 4. Οικοδομεί την γνώση του αντικειμένου και του παιδαγωγικού περιεχομένου τόσο για  μεμονωμένα θέματα STEM/STEAM όσο και για  την δημιουργία συνδέσεων ανάμεσά τους.
Τι είδους πιστοποιητικό λαμβάνεται κατόπιν ολοκλήρωσης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Σπουδών;

Κατόπιν επιτυχούς ολοκλήρωσης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Σπουδών σε Επιστήμες, Τεχνολογία, Μηχανική, Τέχνες και Μαθηματικά (STEAM) για Εκπαιδευτικούς, χορηγείται «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» καθώς και «Παράρτημα Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης», στα οποία αναγράφονται α) η διάρκεια του προγράμματος σε ώρες, β) η μέθοδος διδασκαλίας, γ) οι πιστωτικές μονάδες και δ) οι τίτλοι των θεματικών ή διδακτικών ενοτήτων του προγράμματος. Τα πιστοποιητικά υπογράφονται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Προγράμματος, τον Πρόεδρο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ και θα είναι διαθέσιμα μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος.