Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σπουδών

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σπουδών σε Επιστήμες, Τεχνολογία, Μηχανική, Τέχνες και Μαθηματικά (STEAM) για Εκπαιδευτικούς

- - - - - 

Προθεσμία Υποβολής Συμμετοχών
11 Φεβρουαρίου 2024
Διάρκεια Μαθημάτων
13 Εβδομάδες
Μονάδες ECTS
5.2 Μονάδες
Ημερομηνία Έναρξης - Λήξης Μαθημάτων
15 Φεβ. 2024 - 27 Μαΐ. 2024

Γενικές Πληροφορίες

Το παρόν Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΕΠΣ) με τίτλο “Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σπουδών σε Επιστήμες, Τεχνολογία, Μηχανική, Τέχνες και Μαθηματικά (STEAM) για Εκπαιδευτικούς” εστιάζει στις σύγχρονες προσεγγίσεις STEM και STEAM εκπαίδευσης και την αναβάθμιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των επιμορφούμενων. Στόχος είναι να γνωρίσουν τις εν λόγω εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, να  εξοικειωθούν με σύγχρονα εκπαιδευτικά εργαλεία και να αναπτύξουν δεξιότητες απαραίτητες για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων, συνδυάζοντας τα επιστημονικά πεδία των Επιστημών, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής, των Τεχνών και των Μαθηματικών.

Το Πρόγραμμα προσφέρεται δωρεάν και με ελεύθερη πρόσβαση σε όλους και όλες τους/τις ενδιαφερόμενους/ες και εκπονείται υπό την επιστημονική επίβλεψη του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ). Το εκπαιδευτικό υλικό έχει συνδιαμορφωθεί από το Εργαστήριο  Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού, Ποιότητας και Περιρρέουσας Νοημοσύνης του ΕΑΠ (DAISSy), τον Εκπαιδευτικό Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό Επιστήμη Επικοινωνία - Science Communication (SciCo) και το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της Ελληνογερμανικής Αγωγής (ΕΑ), στο πλαίσιο του Προγράμματος Generation Next του Ιδρύματος Vodafone.

Το Πρόγραμμα διαρκεί 13 εκπαιδευτικές εβδομάδες (συνολική διάρκεια: 130 ώρες) και περιλαμβάνει υλικό μελέτης και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Στο πλαίσιο αυτού παρουσιάζεται τόσο το θεωρητικό πλαίσιο διαφορετικών στρατηγικών μάθησης που συναντώνται στη STEM και STE(A)M εκπαίδευση - Μάθηση βάσει Επίλυσης Προβλήματος (Problem-based learning), Μάθηση βάσει έργου (Project-based learning), Διερευνητική Μάθησης (Inquiry-based learning) - όσο και εκπαιδευτικά εργαλεία και εφαρμογές που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων.

Κατόπιν επιτυχούς ολοκλήρωσης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Σπουδών σε Επιστήμες, Τεχνολογία, Μηχανική, Τέχνες και Μαθηματικά (STEAM) για Εκπαιδευτικούς, χορηγείται «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» καθώς και «Παράρτημα Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης», στα οποία αναγράφονται α) η διάρκεια του προγράμματος σε ώρες, β) η μέθοδος διδασκαλίας, γ) οι πιστωτικές μονάδες και δ) οι τίτλοι των θεματικών ή διδακτικών ενοτήτων του προγράμματος. Τα πιστοποιητικά υπογράφονται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Προγράμματος, τον Πρόεδρο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ και θα είναι διαθέσιμα μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος.

 

Διδασκαλία & Παρακολούθηση Εκπαιδευτικού Προγράμματος Σπουδών

Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός ακολουθεί τη μεθοδολογία που υποστηρίζει την Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση. Η διδασκαλία μέσω συστήματος ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης βασίζεται κυρίως στην ασύγχρονη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού και ανάπτυξη δραστηριοτήτων, προκειμένου να εξασφαλιστεί σε μεγάλο βαθμό η αυτονομία των Εκπαιδευόμενων.

Συμπληρωματικά, πραγματοποιείται και σύγχρονη μάθηση μέσω συστήματος σύγχρονης τηλεκπαίδευσης σε εβδομαδιαία βάση. Η συμμετοχή στις εβδομαδιαίες συναντήσεις είναι υποχρεωτική και έχει ως στόχο την επίλυση αποριών και ανατροφοδότηση των επιμορφούμενων από την ομάδα των εκπαιδευτών/τριων του Προγράμματος, οι οποίες διενεργούνται στο πλαίσιο εκπαιδευτικής και επιστημονικής υποστήριξης των επιμορφούμενων.

Η διανομή του εκπαιδευτικού και υποστηρικτικού υλικού γίνεται σταδιακά και σε εβδομαδιαία βάση. Το εκπαιδευτικό υλικό βρίσκεται on-line, σε ψηφιακή μορφή, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα τοπικής αποθήκευσής του. Είναι εύκολα εκτυπώσιμο για τους χρήστες που προτιμούν το έντυπο υλικό.

Προσοχή: Κατά την εγγραφή σας στο Πρόγραμμα θα πρέπει να επιλέξετε το τμήμα των εβδομαδιαίων συναντήσεων, στο οποίο θα ενταχθείτε και θα πρέπει να δεσμεύσετε τον χρόνο σας για τις εβδομάδες διεξαγωγής του Προγράμματος. Για την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος θα πρέπει να συμμετάσχετε σε τουλάχιστον 9 από τις 13 εβδομαδιαιές συναντήσεις.

 

Εγγραφή και Τρόπος επιλογής επιμορφούμενων

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σπουδών προσφέρεται δωρεάν, όπως όλες οι δράσεις του Generation Next και το όριο συμμετοχών είναι 400 επιμορφούμενοι/ες. Η επιλογή των επιμορφούμενων γίνεται με σειρά προτεραιότητας, βάσει ημερομηνίας και ώρας υποβολής της εγγραφής στο Πρόγραμμα.

Σημείωση: Με στόχο την πιο δίκαιη κάλυψη των θέσεων, παρακαλούμε πριν την εγγραφή σας στο πρόγραμμα, διαβάστε προσεκτικά τις προϋποθέσεις συμμετοχής και επιτυχούς ολοκλήρωσης και βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις του προγράμματος.

Μη εγγεγραμμένοι χρήστες στην Πλατφόρμα:

Αρχικά, κανετε εγγραφή στην Πλατφόρμα του Generation Next, επιλέγοντας το κουμπί "Εγγραφή" στο πάνω μέρος της σελίδας. 

Κατόπιν, επιλέγετε το κόκκινο κουμπί "Δήλωση Συμμετοχής" στη σελίδα του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Σπουδών (σε περίπτωση που δεν έχετε κάνει ακόμα εγγραφή, το κόκκινο κουμπί "Είσοδος" σας παραπέμπει για Είσοδο/Εγγραφή στην Πλατφόρμα) και συμπληρώνετε τη Φόρμα Συμμετοχής. Ολοκληρώνοντας τη διαδικασία, σας εμφανίζεται pop-up μήνυμα επιτυχούς εγγραφής. 

Εγγεγραμμένοι χρήστες στην Πλατφόρμα:

Πατάτε το κόκκινο κουμπί "Είσοδος" στο πάνω μέρος της σελίδας. Εισάγετε τα στοιχεία σας και κατόπιν επιλέγετε το κόκκινο κουμπί "Δήλωση Συμμετοχής" και συμπληρώνετε τη Φόρμα Συμμετοχής. Ολοκληρώνοντας τη διαδικασία, σας εμφανίζεται pop-up μήνυμα επιτυχούς εγγραφής. 

 

 

Συχνές Ερωτήσεις

Ποιος είναι ο τρόπος εγγραφής στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σπουδών;

Όσοι/ες ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σπουδών, θα πρέπει:

1. Αρχικά, να κάνουν εγγραφή στην πλατφόρμα του Generation Next με την ιδιότητα "Εκπαιδευτικός".

2. Κατόπιν, να δηλώσουν συμμετοχή στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σπουδών, συμπληρώνοντας τη φόρμα συμμετοχής στη σελίδα του Προγράμματος (εδώ).

Σημείωση: Οι ήδη εγγεγραμμένοι/ες στην πλατφόρμα, παραλείπουν τη διαδικασία εγγραφής και συμπληρώνουν απευθείας τη φόρμα συμμετοχής στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σπουδών, στο αντίστοιχο πεδίο της σελίδας του προγράμματος (εδώ).

Τι είδους εκπαίδευση ακολουθείται στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σπουδών;

Ακολουθείται ασύγχρονη υποστηριζόμενη εκπαίδευση, όπου ο/η εκπαιδευόμενος/η μπορεί να παρακολουθήσει το πρόγραμμα εξολοκλήρου εξ' αποστάσεως.

Έτσι οι επιμορφούμενοι/ες μπορούν να μελετούν το εκπαιδευτικό υλικό του Προγράμματος, να ολοκληρώνουν τις δραστηριότητες και να συμμετέχουν στις συζητήσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας στον δικό τους χρόνο.

Ωστόσο, σε εβδομαδιαία βάση υπάρχουν online συναντήσεις, με υποχρεωτική συμμετοχή, οι οποίες έχουν ως στόχο την επίλυση αποριών και ανατροφοδότηση των επιμορφούμενων από την ομάδα των εκπαιδευτών/τριων του Προγράμματος, οι οποίες διενεργούνται στο πλαίσιο εκπαιδευτικής και επιστημονικής υποστήριξης των επιμορφούμενων.

Επιτρεπτό όριο απουσιών: Οι επιμορφούμενοι/ες έχουν δυνατότητα έως 4 απουσιών.

Ποιο είναι το κόστος παρακολούθησης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Σπουδών;

Η συμμετοχή στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σπουδών “STE(A)M | Επιστήμες, Τεχνολογία, Μηχανική, Τέχνες και Μαθηματικά” παρέχεται εντελώς δωρεάν, όπως όλες οι δράσεις του Generation Next, για όλους και όλες τους/τις ενδιαφερόμενους/ες.

Τι είδους γνώσεις θα έχει αποκτήσει ο/η εκπαιδευόμενος/η μετά το πέρας της παρακολούθησης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Σπουδών;

Μετά το πέρας του προγράμματος ο/η εκπαιδευόμενος/η θα είναι σε θέση να:

  1. Αναγνωρίζει , διακρίνει και κατανοεί τι είναι STEM και STEAM προσέγγιση και ποια είναι η σημασία τους στην οικοδόμηση ικανοτήτων προετοιμασίας των μαθητών/-τριών για την σταδιοδρομία και τη ζωή στον 21ο αιώνα.
  2. Διακρίνει και διατυπώνει  τα πλεονεκτήματα της αξιοποίησης σύγχρονων διδακτικών προσεγγίσεων & στρατηγικών στην διδασκαλία των STEM επιστημών.
  3. Αναγνωρίζει, περιγράφει  και υιοθετεί τις τεχνικές, τα εργαλεία και την τεχνολογία που αξιοποιούνται σε ποικίλες εφαρμογές STEM και STEAM εκπαίδευσης.
Τι είδους δεξιότητες μπορεί να αναπτύξει ο/η εκπαιδευόμενος/η μετά το πέρας της παρακολούθησης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Σπουδών;

Μετά το πέρας του προγράμματος ο/η εκπαιδευόμενος/η θα είναι σε θέση να:

  1. Αναπτύσσει /οικοδομεί δεξιότητες STE(A)M εκπαίδευσης, ψηφιακές και  πράσινες δεξιότητες.
  2. Αναπτύσσει  ικανότητες σχεδιασμού/δημιουργίας STEM & STEAM μαθημάτων/ Σχεδίων Εργασίας.
  3. Αναπτύσσει την ικανότητα να παρέχει περιεχόμενο STEM εκπαίδευσης στους μαθητές και τις μαθήτριές του/της στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
  4. Οικοδομεί την γνώση του αντικειμένου και του παιδαγωγικού περιεχομένου τόσο για  μεμονωμένα θέματα STEM/STEAM όσο και για  την δημιουργία συνδέσεων ανάμεσά τους.
Τι είδους πιστοποιητικό λαμβάνεται κατόπιν ολοκλήρωσης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Σπουδών;

Κατόπιν επιτυχούς ολοκλήρωσης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Σπουδών σε Επιστήμες, Τεχνολογία, Μηχανική, Τέχνες και Μαθηματικά (STEAM) για Εκπαιδευτικούς, χορηγείται «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» καθώς και «Παράρτημα Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης», στα οποία αναγράφονται α) η διάρκεια του προγράμματος σε ώρες, β) η μέθοδος διδασκαλίας, γ) οι πιστωτικές μονάδες και δ) οι τίτλοι των θεματικών ή διδακτικών ενοτήτων του προγράμματος. Τα πιστοποιητικά υπογράφονται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Προγράμματος, τον Πρόεδρο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ και θα είναι διαθέσιμα μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος.