Όροι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

A. Διοργάνωση

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «VODAFONE – PANAFON» (καλούμενη εφεξής η «Vodafone»), που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, στην οδό Τζαβέλλα αρ. 1-3 και εκπροσωπείται νόμιμα, διοργανώνει τον παρακάτω εκπαιδευτικό διαγωνισμό «Generation Next» (καλούμενος εφεξής χάριν συντομίας «Ο Διαγωνισμός»), με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»).

• Για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, η Vodafone έχει επιλέξει ως συνεργάτη την αστική μη κερδοσκοπική εταιρία με την επωνυμία «Επιστήμη Επικοινωνία» και διακριτικό τίτλο «SciCo», που εδρεύει στο Χαλάνδρι, Λεωφ. Κηφισίας 210, όπως εκπροσωπείται νόμιμα.

• Σκοπός των παρόντων όρων και προϋποθέσεων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό, καθώς και η ανάδειξη νικητών στο πλαίσιο αυτού.

• Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνιστά αυτοδίκαιη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω χρέωση ή διαδικασία.

• Η ψηφιακή πλατφόρμα που θα φιλοξενήσει το Διαγωνισμό είναι ο Ιστότοπος http://www.generationnext.vodafone.gr, (εφεξής καλούμενος «Διαδικτυακός Τόπος», στον οποίο οι Όροι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι καθόλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού.

Β. Αντικείμενο Διαγωνισμού

• Ο παρών Διαγωνισμός επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο οι Θετικές Επιστήμες, η Τεχνολογία, η Μηχανική και τα Μαθηματικά («STEM») μπορούν να συμβάλουν στη σύνδεση της επιστήμης με την καθημερινή ζωή και την ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων. Στο πλαίσιο του διαγωνισμού, οι Συμμετέχοντες καλούνται να εντοπίσουν ένα πρόβλημα, ζήτημα, ή πρόκληση που αντιμετωπίζουν στην τοπική τους κοινότητα ή στην καθημερινή τους ζωή και να αναπτύξουν μια κατασκευή ή τεχνολογική εφαρμογή για την επίλυσή του, την οποία θα πρέπει να παρουσιάσουν απαντώντας σε κάποιες ερωτήσεις, ενώ παράλληλα θα πρέπει να συμπληρώσουν την υποβολή της συμμετοχής τους με την ανάρτηση βίντεο που θα παρουσιάζει το πρόβλημα, την προσέγγισή του και την προτεινόμενη λύση, την κατασκευή και την ομάδα τους.

• Συστήνεται, αλλά δεν είναι απαραίτητη για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, η παρακολούθηση των εκπαιδευτικών ενοτήτων που διατίθενται στην πλατφόρμα www.generationnext.vodafone.gr για την ενίσχυση των γνώσεων των συμμετεχόντων πάνω σε συγκεκριμένες τεχνολογίες και επιστημονικά πεδία.

 

Γ. Δικαίωμα Συμμετοχής στον Διαγωνισμό

• Ο Διαγωνισμός απευθύνεται αποκλειστικά σε μαθητές γυμνασίου ή/και λυκείου, μόνιμους κατοίκους Ελλάδος. Σημειώνεται ότι στον Διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν μαθητές, οι οποίοι φοιτούν στην Α’ Γυμνασίου ακόμη και αν δεν έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους και μαθητές που φοιτούν στη Γ’ Λυκείου παρά το γεγονός ότι έχουν ήδη συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

• Για τη συμμετοχή των μαθητών είναι απαραίτητη η γονική συναίνεση και η ανάρτησή της στη σχετική φόρμα συμμετοχής που διατίθεται στην πλατφόρμα www.generationnext.vodafone.gr, όπως ειδικότερα παρακάτω αναφέρεται.

• Η συμμετοχή των μαθητών γίνεται σε ομάδες δύο (2) έως τεσσάρων (4) ατόμων υπό την επίβλεψη ενός καθηγητή ή ενηλίκου με γνώσεις και εξοικείωση στις θετικές επιστήμες και την τεχνολογία. Σημειώνεται ότι οι μαθητές μπορούν να συμμετέχουν μόνο σε μια ομάδα. Σε περίπτωση που μαθητής συμμετέχει σε περισσότερες ομάδες, έγκυρη θεωρείται η συμμετοχή του μόνο στην ομάδα που υπέβαλλε πρώτη χρονικά την αίτηση συμμετοχής και η συμμετοχή του από τυχόν άλλες ομάδες θα διαγράφεται.

• Κάθε ομάδα μπορεί να υποβάλλει μία μόνο αίτηση. Εάν ή ίδια ομάδα υποβάλει περισσότερες Αιτήσεις υπό την επίβλεψη διαφορετικού επικεφαλής εκπαιδευτή, έγκυρη θεωρείται μόνο η αίτηση συμμετοχής που υπεβλήθη χρονικά πρώτη.

• Οι επιβλέποντες καθηγητές/εκπαιδευτές έχουν το δικαίωμα να είναι επικεφαλής σε περισσότερες από μία ομάδες, από ίδια ή διαφορετικά σχολεία, με διαφορετικούς μαθητές-μέλη.

• Από τον Διαγωνισμό εξαιρούνται οι συγγενείς α’ και β’ βαθμού (ως μαθητές και ως καθηγητές/εκπαιδευτές) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Διευθυντών και των εργαζομένων της διεύθυνσης marketing, εταιρικών υποθέσεων και ανθρωπίνου δυναμικού της Διοργανώτριας, καθώς και οι συγγενείς α’ και β’ βαθμού όλων των εργαζομένων των Συνεργατών της (SciCo) και των θυγατρικών εταιριών, διαφημιστικών γραφείων και πρακτορείων προβολής.

Δ. Διάρκεια Διαγωνισμού

• Η περίοδος Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής από τον υπεύθυνο καθηγητή/εκπαιδευτή της κάθε ομάδας ξεκινά στις 9 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 00:00 π.μ. και λήγει στις 4 Μαρτίου 2024 και ώρα 23:59 μ.μ.

• H περίοδος Υποβολής των Προτάσεων Συμμετοχής/Σχεδίων Δραστηριότητας (έργου) επί των εμπροθέσμως υποβληθεισών Αιτήσεων Συμμετοχής κατά τα ανωτέρω ξεκινά στις 5 Μαρτίου 2024 και ώρα 00:00 π.μ. και λήγει στις 12 Μαΐου 2024 και ώρα 23:59 μ.μ.

• Όλες οι Αιτήσεις Συμμετοχής που αναρτώνται μετά την Ημερομηνία Λήξης δε θα είναι έγκυρες.

• Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού ή της νέας ημερομηνίας που τυχόν θα οριστεί μετά από τυχόν αναστολή ή αλλαγή της χρονικής διάρκειας του Διαγωνισμού, οι αιτήσεις συμμετοχής δε θα γίνονται πλέον αποδεκτές και οι τυχόν γενόμενες θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν θα επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν πλέον τη VODAFONE ή/και οποιονδήποτε τρίτο.

 

Ε. Τρόπος Συμμετοχής στον Διαγωνισμό

• Συμμετοχή στο Διαγωνισμό δύνανται να υποβάλλουν ομάδες μαθητών που αποτελούνται από δύο (2) έως τέσσερα (4) άτομα.

• Όλα τα μέλη της ομάδας πρέπει να πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής που αναφέρονται στον Όρο Γ.

• Όλα τα μέλη της ομάδας πρέπει να έχουν λάβει την προηγούμενη συναίνεση του γονέα ή του νόμιμου κηδεμόνα τους για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό. Τα μέλη της ομάδας είναι δυνατόν να προέρχονται από διαφορετικό σχολείο, εκπαιδευτικό ίδρυμα ή άλλο εκπαιδευτικό φορέα.

• Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται από τον υπεύθυνο καθηγητή/εκπαιδευτή, όπως ειδικότερα ορίζεται στον όρο Γ’, ο οποίος είναι ο επικεφαλής της ομάδας (εφεξής καλούμενος χάριν συντομίας «Ο Εκπαιδευτής») και ο αρμόδιος για τη διαχείριση της συμμετοχής έως το πέρας του Διαγωνισμού και της παράδοσης του Δώρου, σε περίπτωση που η ομάδα του ανακηρυχθεί νικήτρια. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, είναι υπεύθυνος για τη συλλογή και την υποβολή των δηλώσεων συναίνεσης των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών, καθώς και για την υποβολή της τελικής κατάθεσης της πρότασης συμμετοχής της ομάδας. Επιπλέον, είναι ο υπεύθυνος επικοινωνίας της ομάδας καθόλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού.

• Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Υποβολής Αιτήσεων στο Διαγωνισμό, ο Εκπαιδευτής υποβάλλει αίτηση συμμετοχής στο Διαγωνισμό στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.generationnext.vodafone.gr, ακολουθώντας τις οδηγίες που αφορούν στη συμπλήρωση και την υποβολή της ηλεκτρονικής φόρμας συμμετοχής και συγκεκριμένα:

              o Εισερχόμενος στο διαδικτυακό τόπο, όπου φιλοξενείται ο διαγωνισμός, θα λάβει γνώση ορισμένων πληροφοριών για το διαγωνισμό και συγκεκριμένα της ημερομηνίας έναρξης υποβολής των συμμετοχών, καθώς και της ημερομηνίας λήξης αυτού. Έπειτα, θα του ζητηθεί να κατεβάσει και να αποθηκεύσει τα απαραίτητα έγγραφα για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό και συγκεκριμένα το Έντυπο Γονικής  Συναίνεσης Γονέα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.

              o Στη συνέχεια, θα του ζητηθεί να καταχωρήσει ορισμένα στοιχεία για τη συμμετοχή και συγκεκριμένα το όνομα της ομάδας, το ονοματεπώνυμο του, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του (e-mail) και το τηλέφωνο επικοινωνίας του, το νομό στον οποίο ανήκει το σχολείο ή διαμένει η ομάδα και προαιρετικά μπορεί να συμπληρώσει και το όνομα του σχολείου, στο οποίο φοιτούν οι μαθητές, μέλη της ομάδας. Σε επόμενη οθόνη θα πρέπει να συμπληρώσει το όνομα κάθε συμμετέχοντα στην ομάδα μαθητή, την τάξη εκπαίδευσης στην οποία φοιτά, καθώς και να ανεβάσει στην πλατφόρμα τη γονική συναίνεση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον γονέα για κάθε μέλος της ομάδας αντίστοιχα.

              o Ο Εκπαιδευτικός πρέπει να κάνει «κλικ» στο αντίστοιχο πεδίο δηλώνοντας ότι έχει διαβάσει και έχει αποδεχθεί τους Όρους και τις Προϋποθέσεις του Διαγωνισμού.

              o Εν συνεχεία, θα μεταφερθεί σε μια οθόνη, όπου μπορεί να δει τα στοιχεία της συμμετοχής που έχει καταχωρήσει με την ένδειξη «Η συμμετοχή σας είναι υπό αξιολόγηση». Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο εμφανίζεται σχετική ένδειξη, η οποία ενημερώνει τον Εκπαιδευτικό σχετικά με τις τροποποιήσεις που πρέπει να γίνουν στην Συμμετοχή της επιλογής «Υποβολή Αλλαγών».

              o Αφού ολοκληρωθούν επιτυχώς τα ανωτέρω βήματα, εμφανίζεται η ένδειξη «Η συμμετοχή σας έγινε δεκτή»

• Συμμετοχές που έχουν υποβληθεί κατά παράβαση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, θα ακυρώνονται.

 

ΣΤ. Υποβολή προτάσεων συμμετοχής/Σχεδίων Δραστηριότητας

• Ο παρών Διαγωνισμός επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο οι Θετικές Επιστήμες, η Τεχνολογία, η Μηχανική και τα Μαθηματικά («STEM») μπορούν να συμβάλουν στη σύνδεση της επιστήμης με την καθημερινή ζωή και την ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων (το «Έργο»).

• Στο πλαίσιο του διαγωνισμού, οι Συμμετέχοντες καλούνται να εντοπίσουν ένα πρόβλημα, ζήτημα, ή πρόκληση που αντιμετωπίζουν στην τοπική τους κοινότητα ή στην καθημερινή τους ζωή και να αναπτύξουν μια κατασκευή ή τεχνολογική εφαρμογή για την επίλυσή του, την οποία θα πρέπει να παρουσιάσουν απαντώντας σε κάποιες ερωτήσεις, ενώ παράλληλα θα πρέπει να συμπληρώσουν την υποβολή της συμμετοχής τους με την ανάρτηση βίντεο που θα παρουσιάζει το πρόβλημα, την προσέγγισή του και την προτεινόμενη λύση, την κατασκευή και την ομάδα τους.

• Στο πλαίσιο συμμετοχής στο Διαγωνισμό, οι ομάδες υπό την επίβλεψη του επικεφαλής Εκπαιδευτή καλούνται να απαντήσουν σε συγκεκριμένες ερωτήσεις, οι οποίες παρατίθενται παρακάτω, σχετικά με το πρόβλημα, ζήτημα ή πρόκληση της τοπικής τους κοινότητας και την κατασκευή τους για την αντιμετώπιση αυτού. Οι ερωτήσεις, στις οποίες καλούνται να απαντήσουν οι ομάδες θα αναρτηθούν στο Διαδικτυακό Τόπο κατά την Περίοδο Υποβολής των Προτάσεων Συμμετοχής/Σχεδίων Δραστηριότητας μεταξύ 5 Μαρτίου 2024 και 12 Μαΐου 2024.

• Οι κατασκευές των μαθητικών ομάδων, πρέπει να εστιάζουν στις εξής θεματικές ενότητες:

              o Ασφάλεια-Προστασία

              o Smart Cities- Αυτοματισμοί

              o Περιβάλλον

              o Εφαρμογές Υγείας

              o Ψηφιακές Κατασκευές – υπηρεσίες

• Οι ομάδες καλούνται να απαντήσουν στις παρακάτω ερωτήσεις, συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά την αντίστοιχη φόρμα που διατίθεται στο Διαδικτυακό Τόπο:

              o Ποιο είναι το πρόβλημα, ζήτημα ή πρόκληση που αντιμετωπίζετε στην τοπική σας κοινότητα ή την καθημερινή σας ζωή και θα σας απασχολήσει στο πλαίσιο του διαγωνισμού Generation Next; (έως 200 λέξεις)

              o Ποια είναι η λύση που δίνετε στο πρόβλημα που έχετε εντοπίσει μέσω της εφαρμογής STEM και εκθετικών τεχνολογιών και ποια είναι η πρακτική εφαρμογή της υλοποίησής της; (έως 200 λέξεις)

              o Ποια/ες τεχνολογίες χρησιμοποιήσατε για την υλοποίηση του  project σας (περιγραφή αισθητήρων, εκθετικών τεχνολογιών, εργαλείων, κλπ); (έως 200 λέξεις)

              o Ποιος είναι ο αντίκτυπος στην κοινότητα από την προτεινόμενη λύση ή κατασκευή (π.χ. αφορά στην τοπική κοινότητα, μια  ομάδα ανθρώπων (μαθητές, ηλικιωμένοι, ΑΜΕΑ κλπ.), τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη διευκόλυνση ή τον εκσυγχρονισμό κάποιου παραγωγικού τομέα (αγροτικό, κτηνοτροφικό) ή κάποιου συλλόγου (ορειβατικοί, ποδηλατικοί, αλιευτικοί κλπ.); (έως 200 λέξεις)

              o Περιγράψτε αν ήρθατε σε επικοινωνία με τοπικούς φορείς (δήμο, εταιρείες, ερευνητικά κέντρα πανεπιστήμια, οργανισμούς) τόσο για τον εντοπισμό του προβλήματος και την ανάπτυξη και αξιοποίηση της προτεινόμενης λύσης, όσο και για πιθανές μελλοντικές συνέργειες. (έως 200 λέξεις)

              o Περιγράψτε την ομάδα μαθητών, τον τρόπο συνεργασίας και την ανάθεση ρόλων. (έως 200 λέξεις)

• Επιπροσθέτως, οι ομάδες καλούνται να αναρτήσουν βίντεο που θα πρέπει να έχει δημιουργηθεί σε μορφότυπο avi, mov, mpeg, ή wmv. Κάθε βίντεο πρέπει να έχει διάρκεια από ένα (1) έως τρία (3) λεπτά και να γίνεται χρήση της ελληνικής γλώσσας. Το βίντεο θα πρέπει να παρουσιάζει την ομάδα, το επιλεγμένο πρόβλημα, τη  προτεινόμενη λύση και την κατασκευή/εφαρμογή σε λειτουργία. H συμμετοχή θα πρέπει να συμπληρωθεί και με την ανάρτηση ξεχωριστών φωτογραφιών της ομάδας και της κατασκευής.

• Τα βίντεο πρέπει να υποβληθούν διαδικτυακά με χρήση του εργαλείου εισόδου στο σύστημα, το οποίο διατίθεται στη διεύθυνση www.generationnext.vodafone.gr

• Επιτρέπεται η υποβολή ενός (1) μόνο βίντεο ανά ομάδα. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε υποβολή βίντεο δε συνάδει με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις ή λοιπές κατευθυντήριες οδηγίες της Διοργανώτριας.

• Οι μαθητές που απεικονίζονται στο βίντεο πρέπει να έχουν υποβάλει Έντυπο Συγκατάθεσης Γονέα/ Κηδεμόνα στο πλαίσιο της υποβολής της συμμετοχής τους.

• Σε περίπτωση που σε βίντεο απεικονίζεται μαθητής ή συμμετέχων ο οποίος δεν έχει υποβάλει Έντυπο Συγκατάθεσης Γονέα/Κηδεμόνα, το εν λόγω βίντεο θα απορριφθεί.

• Κάθε βίντεο θα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προδιαγραφές:

 

Προδιαγραφές υποβολής βίντεο:

Τα βίντεο απαγορεύεται να περιλαμβάνουν περιεχόμενο, το οποίο:

α) έχει σαφές ή υπαινικτικό σεξουαλικό περιεχόμενο∙ είναι βίαιο ή προσβλητικό για εθνοτική, φυλετική, θρησκευτική, επαγγελματική ή ηλικιακή ομάδα ή φύλο, είναι άσεμνο, χυδαίο ή πορνογραφικό, ή περιέχει γυμνές εικόνες

β) προωθεί το αλκοόλ, παράνομες ναρκωτικές ουσίες, καπνό, όπλα/πυροβόλα (ή τη χρήση οποιουδήποτε από τα παραπάνω), ενέργειες προδήλως επισφαλείς ή επικίνδυνες, καθώς και συγκεκριμένη πολιτική ατζέντα ή πολιτικό μήνυμα

γ) στηρίζει οποιασδήποτε μορφής μίσος ή ομάδα μίσους

δ) πρόδηλα αντιγράφει άλλη συμμετοχή βίντεο

ε) συκοφαντεί, παρουσιάζει εσφαλμένα ή περιλαμβάνει δυσφημιστικά σχόλια για άλλα πρόσωπα, σχολεία ή νομικά πρόσωπα 

στ) περιλαμβάνει εμπορικά σήματα, λογότυπα ή παρουσιάσεις (όπως διακριτική συσκευασία ή εξωτερική/εσωτερική όψη κτιρίου) που ανήκουν στην κυριότητα άλλων ή έχει εν γένει διαφημιστικό χαρακτήρα

ζ) περιλαμβάνει προσωπικά στοιχεία ταυτότητας, όπως ονοματεπώνυμα ή διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

η) παραβιάζει δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων (περιλαμβανομένης μουσικής, φωτογραφιών, γλυπτών, έργων ζωγραφικής και λοιπών καλλιτεχνικών έργων ή εικόνων που δημοσιεύονται σε δικτυακούς τόπους, τηλεόραση, ταινίες ή άλλα μέσα)

θ) περιλαμβάνει υλικό που ενσωματώνει το ονοματεπώνυμο, την απεικόνιση, τη φωνή ή άλλα διακριτικά γνωρίσματα προσώπου, ενδεικτικά περιλαμβανομένων των διασημοτήτων και/ή δημόσιων ή μη προσώπων, εν ζωή ή όχι, χωρίς άδεια

ι) περιλαμβάνει σωσίες διασημοτήτων ή άλλων δημόσιων ή μη προσώπων, εν ζωή η μη

ια) περιέχει μηνύματα ή εικόνες που δε συνάδουν με τη θετική εικόνα και /ή την καλή φήμη με την οποία επιθυμεί να συνδέεται η Διοργανώτρια, και/ή

ιβ) παραβιάζει οποιονδήποτε νόμο

• Εάν η Αίτηση περιλαμβάνει άλλα φυσικά πρόσωπα εκτός των συμμετεχόντων μαθητών, η ομάδα ευθύνεται να λάβει, πριν από την υποβολή του βίντεο, κάθε τυχόν αναγκαία άδεια και συγκατάθεση, ώστε να επιτραπεί η χρήση και η προβολή του βίντεο από τη Διοργανώτρια με τον τρόπο που ορίζεται στους Όρους και τις Προϋποθέσεις, ενδεικτικά περιλαμβανομένων, των αδειών χρήσης του ονόματος και της εικόνας προσώπου που απεικονίζεται ή αναγνωρίζεται στο βίντεο. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αποδείξεις των εν λόγω συγκαταθέσεων σε μορφή αποδεκτή για τον ίδιο από οποιονδήποτε συμμετέχοντα οποτεδήποτε. Η μη προσκομιδή των εν λόγω αποδείξεων μπορεί, εφόσον ζητηθεί, να καταστήσει άκυρη την Αίτηση. Με την υποβολή του βίντεο, κάθε ομάδα εγγυάται και δηλώνει ότι ο ίδιος ο εκπαιδευτής, οι μαθητές και όποια πρόσωπα απεικονίζονται ή μπορούν να αναγνωριστούν στο βίντεο, συναινούν στην υποβολή και χρήση του βίντεο στο Διαγωνισμό και τη χρήση του, όπως ορίζεται στο παρόν.

• Με την υποβολή του βίντεο, κάθε ομάδα αποδέχεται και συμφωνεί ότι το βίντεο μπορεί να αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο www.generationnext.vodafone.gr καθώς και σε ηλεκτρονικά μέσα (ενδεικτικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως Facebook, LinkedIn, Instagram) της Vodafone και του Ιδρύματος Vodafone και σε κάθε άλλο μέσο που θα επιλέξει η Διοργανώτρια ή/και οι συνεργάτες της, ήτοι η εταιρία «Επιστήμη Επικοινωνία-SciCo». Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να διαθέσει τις τελικές υποψηφιότητες/ κατασκευές των ομάδων προς προβολή και ψηφοφορία από το κοινό, στο πλαίσιο επιπλέον κατηγορίας «Βραβείο Κοινού», με σχετική τροποποίηση των Όρων του Διαγωνισμού.

• Όλες οι προτάσεις συμμετοχής του διαγωνισμού πρέπει να παραληφθούν έως τις 23:59 μ.μ ώρα Ελλάδας της 28ης Απριλίου 2024, για να ληφθούν υπόψη. Οι αιτήσεις θα γίνονται αποκλειστικά δεκτές στην ελληνική γλώσσα και οι απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις θα πρέπει να έχουν τη μορφή έκθεσης. Απαντήσεις που υποβάλλονται με άλλον τύπο, όπως ποιήματα ή τραγούδια, δεν θα ληφθούν υπόψη. Η υποβολή αιτήσεων μέσω μικροεντολών, μακροεντολών ή λοιπών αυτοματοποιημένων μέσων και η υποβολή Αιτήσεων με άλλα μέσα που υπονομεύουν τη διαδικασία συμμετοχής ή άλλως δεν συνάδουν με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις είναι άκυρη.

• Οι Συμμετοχές πρέπει να είναι σύμφωνες με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις του παρόντος Διαγωνισμού και να μη δυσφημούν ή παραβιάζουν δικαιώματα δημοσιότητας ή την ιδιωτικότητα οποιουδήποτε προσώπου ή άλλως να παραβιάζουν δικαιώματα τρίτων προσώπων ή να περιέχουν υβριστικές, ρατσιστικές ή άλλες αναφορές. Σε περίπτωση που κατά την κρίση της Διοργανώτριας, η συμμετοχή δεν ανταποκρίνεται στις εν λόγω προδιαγραφές ή τους Όρους και τις Προϋποθέσεις ή η συμμετοχή αποτελεί, κατά την κρίση της, αυτή καθ’ εαυτή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα της ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, ανά πάσα στιγμή μπορεί να αποκλείσει τη Συμμετοχή.

 

Z. Παροχή εξοπλισμού

Στο πλαίσιο διενέργειας του πανελλήνιου διαγωνισμού, το Generation Next δίνει τη δυνατότητα στις 50 πρώτες ομάδες που θα δηλώσουν συμμετοχή στον διαγωνισμό, να λάβουν εξοπλισμό, με σκοπό την υποστήριξή τους στη διαδικασία υλοποίησης των project που θα καταθέσουν στο διαγωνισμό.

Σημαντικές διευκρινίσεις:

• Δήλωση της ομάδας στην πλατφόρμα του Generation Next για την παραλαβή του εξοπλισμού το αργότερο μέχρι και τις 24 Ιανουαρίου 2024 ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

• Για τη χορήγηση του εξοπλισμού θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

• Βάσει της παραγράφου «Γ. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό» των Όρων του Διαγωνισμού, «οι επιβλέποντες καθηγητές/εκπαιδευτές έχουν το δικαίωμα να είναι επικεφαλής σε περισσότερες από μία ομάδες, από ίδια ή διαφορετικά σχολεία, με διαφορετικούς μαθητές-μέλη». Ωστόσο, με στόχο την ενίσχυση του μέγιστου δυνατού πληθυσμού, κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να λάβει ως μέγιστο, 2 kit εξοπλισμών, ανεξάρτητα από τον αριθμό των ομάδων στις οποίες θα είναι υπεύθυνος/η.

• Ο εξοπλισμός προσφέρεται στον εκπαιδευτή που εκπροσωπεί η ομάδα συμμετοχής στον διαγωνισμό και παραμένει στην κυριότητα αυτού.

• Στόχος της συγκεκριμένης ενέργειας αποτελεί η ενίσχυση των εκπαιδευτικών και των ομάδων που επιθυμούν να λάβουν μέρος στον πανελλήνιο διαγωνισμό του Generation Next. Συνεπώς, η παραλαβή του εξοπλισμού προϋποθέτει τη δέσμευση του εκπαιδευτικού για τη συμμετοχή της/των ομάδας/ομάδων του στο διαγωνισμό.

• Από τη διαδικασία λήψης εξοπλισμού εξαιρούνται:

             o Οι συγγενείς α’ και β’ βαθμού (ως μαθητές και ως καθηγητές/εκπαιδευτές) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Διευθυντών και των εργαζομένων της διεύθυνσης marketing, εταιρικών υποθέσεων και ανθρωπίνου δυναμικού της Διοργανώτριας, καθώς και οι συγγενείς α’ και β’ βαθμού όλων των εργαζομένων των Συνεργατών της (SciCo) και των θυγατρικών εταιριών, διαφημιστικών γραφείων και πρακτορείων προβολής.

             o Οι εκπαιδευτικοί που λαμβάνουν μέρος στα STEM Labs που διοργανώνονται σε σχολεία ή/και εκπαιδευτικούς φορείς της χώρας, κατά τη διάρκεια του τρέχοντος κύκλου του διαγωνισμού.

Περιεχόμενο Kit

Αναλώσιμα Αρντουίνο  

• πλακέτα Αrduino με usb (2)

• breadboard (1)

• buzzer (2)

• button (2)

• φωτοαντιστάσεις (2)

• σερβοκινητήρας (2)

• οθόνη LCD i2c (1)

• bluetooth HC06 (1)

Καλώδια  

• καλώδιο 20cm M-M (2)

• Jumper Cable 20cm F-F (1)

• καλώδιο 20cm F-M (1)

Led Λαμπάκια  

• λαμπάκια άσπρα 5mm (5)

• λαμπάκια πράσινα 5mm (5)

• λαμπάκια κίτρινα 5mm (5)

• λαμπάκια κόκκινα 5mm (5)

Ποικιλία Αισθητήρων  

• Υγρόμετρο εδάφους (1)

• μοτέρ (2)

• υπέρυθρη μονάδα PIR (1)

• αισθητήρας υγρασίας & θερμοκρασίας (1)

• αισθητήρας υπέρυθρων ακτίνων (1)

• αισθητήρας ταχύτητας (1)

• αισθητήρας φωτός (1)

• αισθητήρας στάθμης νερού για Arduino (1)

• αισθητήρας ήχου (1)

• αισθητήρας ανίχνευσης φωτιάς (1)

• κόκκινο λέιζερ (1)

• Ποτενσιόμετρο (5)

• αισθητήρας θερμοκρασίας LM35 (1)

• αισθητήρας ultrasonic HC-SR04 (1)

Άλλα  

• μπαταρίες 9V (2)

• κόπιτσα για σύνδεση με πλακέτα (2)

 

Η. Βαθμολόγηση και Κριτήρια Αξιολόγησης Συμμετοχών

Όλες οι Αιτήσεις Συμμετοχής που παραλαμβάνονται κατά την περίοδο Υποβολής Αιτήσεων στο Διαγωνισμό, θα βαθμολογηθούν, με χρήση των παρακάτω σταθμισμένων κριτηρίων από επιτροπή εξειδικευμένων κριτών, οι οποίοι επιλέγονται από τη Διοργανώτρια:

1. Σαφής προσδιορισμός προβλήματος: 20%

Αξιολογείται ο βαθμός στον οποίο η ομάδα μπορεί να εμπνευστεί από την καθημερινότητα και να συνδέσει την επιστήμη με την καθημερινή ζωή και την τοπική κοινότητα, αλλά και η ικανότητα εντοπισμού ενός πραγματικού προβλήματος και η δυνατότητα περιγραφής αυτού.

2. Επίλυση προβλήματος και  κοινωνικός αντίκτυπος: 30%

Αξιολογείται ο βαθμός στον οποίο η προτεινόμενη λύση απαντά με σαφήνεια και πειστικότητα στο πρόβλημα που έχει επιλεχθεί, εάν η λύση είναι υλοποιήσιμη και έχει άμεση πρακτική εφαρμογή και κατά πόσο έχει θετικό κοινωνικό αντίκτυπο π.χ. αφορά στην τοπική κοινότητα, μια  ομάδα ανθρώπων (μαθητές, ηλικιωμένοι, ΑΜΕΑ κλπ.), τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη διευκόλυνση ή τον εκσυγχρονισμό κάποιου παραγωγικού τομέα (αγροτικό, κτηνοτροφικό) ή κάποιου συλλόγου (ορειβατικοί, ποδηλατικοί, αλιευτικοί κλπ.).

3. Χρήση νέων τεχνολογιών: 30%

Αξιολογείται ο βαθμός στον οποίο η κατασκευή αξιοποιεί νέες τεχνολογίες (π.χ. Arduino) και αυτοματισμούς ή/και εμπλέκει τηλεπικοινωνίες ή Εφαρμογές (Applications) για να επικοινωνεί με τον χρήστη, ή/και δίνει μια εικονική/διαδικτυακή λύση σε ένα πρόβλημα μέσω μιας εφαρμογής και επομένως ο βαθμός στον οποίο συνδέουν, τελικά, την τεχνολογία με την καθημερινή ζωή και την επίλυση προβλημάτων.

4. Συνεργασία με τοπικούς φορείς: 10%

Αξιολογούνται οι θεωρητικοί ή/και πρακτικοί τρόποι σύνδεσης της προτεινόμενης λύσης με την τοπική κοινότητα. Αυτοί περιλαμβάνουν την επικοινωνία με τοπικούς φορείς (δήμο, εταιρείες, ερευνητικά κέντρα πανεπιστήμια, οργανισμούς κ.ά.) τόσο για τον εντοπισμό του προβλήματος, την ανάπτυξη και αξιοποίηση της προτεινόμενης λύσης ή/και πιθανές μελλοντικές συνέργειες. H οποιαδήποτε συνεργασία πρέπει να αποδεικνύεται (π.χ. φωτογραφίες από συνάντηση, υλικό επικοινωνίας, κτλ).

5. Παρουσίαση: 10%

Αξιολογείται η δημιουργικότητα, η πρωτοτυπία και η καινοτομία στον τρόπο παρουσίασης της ιδέας και της προτεινόμενης λύσης της ομάδας. Αυτό περιλαμβάνει τόσο την ίδια την εφαρμογή/κατασκευή, όσο και την παρουσίαση του video που θα υποβληθεί προς αξιολόγηση.

Θ. Διαδικασία αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των προτάσεων, αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος της ακρίβειας και πληρότητας των στοιχείων της αίτησης και της πρότασης συμμετοχής θα γίνεται από επιτροπή αξιολόγησης που αποτελείται από αναγνωρισμένους εκπροσώπους της επιστημονικής, ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας, στελέχη της Vodafone, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην ιστοσελίδα. 

Πιο συγκεκριμένα η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί σε 2 φάσεις:

1η Φάση: η αξιολόγηση των προτάσεων γίνεται με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στους Όρους του Διαγωνισμού (Παράγραφος H). Η τελική βαθμολογία κάθε πρότασης διαμορφώνεται με βάση τις βαρύτητες των κριτηρίων που περιγράφονται στην ίδια παράγραφο των Όρων Συμμετοχής του Διαγωνισμού. Σκοπός της πρώτης φάσης της αξιολόγησης είναι να αναδείξει την τελική δεκάδα του Διαγωνισμού, η οποία θα περάσει και στο τελικό στάδιο της Αξιολόγησης (2η Φάση).

2η Φάση: η τελική δεκάδα που διαμορφώθηκε από την πρώτη φάση της Αξιολόγησης, επαναξιολογείται από διαφορετική κριτική επιτροπή, η οποία αποτελείται από αναγνωρισμένους εκπροσώπους της επιστημονικής, ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας καθώς και στελέχη της Vodafone. Η αξιολόγηση γίνεται με βάση τα ίδια κριτήρια, όπως αυτά περιγράφονται στους Όρους του Διαγωνισμού (Παράγραφος Η). Η τελική βαθμολογία κάθε συμμετοχής θα βασίζεται στο μέσο όρο που προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολογίας όλων των κριτών, συνυπολογισμένης της βαρύτητας του κάθε κριτηρίου. 

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, ο/η υπεύθυνος εκπαιδευτικός ενημερώνεται για τα αποτελέσματα της/των ομάδας/ομάδων του/της μέσω email καθώς και μέσω της πλατφόρμας του Generation Next.

Οι αποφάσεις των κριτών είναι οριστικές και νομικά δεσμευτικές για όλα τα ζητήματα που αφορούν στον παρόντα Διαγωνισμό.

 

 

Ι. Ανάδειξη και Ενημέρωση Νικητών

• Από τη Διαδικασία Αξιολόγησης των Συμμετοχών, όπως περιγράφεται ανωτέρω, θα ανακηρυχθούν τρεις νικήτριες ομάδες και 2 επιλαχούσες ομάδες με βάση τη βαθμολογική κατάταξη των συμμετοχών.

• Κάθε νικήτρια ομάδα, θα ενημερωθεί μέσω του επικεφαλής καθηγητή η εκπαιδευτικού της μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικής επικοινωνίας.

• Εάν το ηλεκτρονικό μήνυμα προς τη νικήτρια ομάδα παραμένει ανεπίδοτο, είναι εσφαλμένος ή εκτός λειτουργίας ο τηλεφωνικός αριθμός που έχει γνωστοποιήσει ο Εκπαιδευτής, δε ληφθεί απάντηση σε ηλεκτρονικό μήνυμα, τηλεφωνική κλήση ή μήνυμα κειμένου ή γενικώς δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον Εκπαιδευτή εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την προσπάθεια ενημέρωσης τους ή δεν αποδεχθεί το βραβείο ή αποκλειστεί για τους λόγους που αναφέρονται παρακάτω, η Νικήτρια ομάδα χάνει το δικαίωμα να διεκδικήσει το βραβείο, το οποίο μεταφέρεται στην επόμενη ομάδα, βάσει της βαθμολογίας για την οποία ισχύει η ίδια διαδικασία και ούτω καθεξής.

• Ο κατάλογος με τις νικήτριες ομάδες του Διαγωνισμού θα δημοσιοποιηθεί μέχρι τέλος Ιουνίου 2024 στην ιστοσελίδα www.generationnext.vodafone.gr.

• Η νικήτρια ομάδα, σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και αυτό της παράδοσης και παραλαβής του βραβείου, μπορεί να αποκλεισθεί για τους εξής λόγους:

(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, τα συμμετέχοντα μέλη και ο Εκπαιδευτής δεν αποδεχθούν πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι  θεωρούνται όλοι ουσιώδεις

(β) σε περίπτωση που η συμμετοχή της ομάδας δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος

(γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδές ή ανακριβές

(δ) σε περίπτωση που η συμμετοχή της ομάδας αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας, αυτή καθ’ εαυτή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα της εταιρείας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής των συμμετεχόντων ή τρίτου

(ε) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο δεν υπογράψει τη σχετική δήλωση παραλαβής και αποδοχής δώρου

στ) σε περίπτωση που λόγω ύπαρξης πολιτικών ή περιορισμών στο σχολείο, στο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή στον εκπαιδευτικό φορέα στο πλαίσιο του οποίου συμμετέχουν στο διαγωνισμό, δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σε διαγωνισμούς

 

Κ. Βραβεία Νικητών

Θα υπάρξουν τρεις νικήτριες ομάδες και σε κάθε μια θα απονεμηθεί ένα βραβείο ως εξής:

Α) Τα μέλη της ομάδας που θα λάβει την 1η θέση, θα ταξιδέψουν για 3 μέρες στην Ελβετία για να επισκεφτούν τον  Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πυρηνικών Ερευνών CERN. Τα μέλη της νικήτριας Ομάδας και ο/η εκπαιδευτής/ εκπαιδεύτρια της, θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφτούν το CERN συνεχίζοντας το ταξίδι τους στον κόσμο της επιστήμης και της τεχνολογίας, μέσα από καινούργιες εμπειρίες.

Το βραβείο περιλαμβάνει το κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων για όλα τα μέλη της νικήτριας ομάδας και του επικεφαλής Εκπαιδευτικού, το κόστος διαμονής για 2 διανυκτερεύσεις, το κόστος μεταφοράς μεταξύ προκαθορισμένων σημείων στο πλαίσιο του ταξιδιού με το μεταφορικό μέσο ή/και τα μεταφορικά μέσα που θα επιλεγεί/πιλεγούν από την Διοργανώτρια και το κόστος δύο γευμάτων ημερησίως, τα οποία θα παρέχονται είτε στο ξενοδοχείο διαμονής της ομάδας είτε σε εστιατόρια της επιλογής της Διοργανώτριας.

• Η διαχείριση των δρομολογίων του ταξιδιού και των λεπτομερειών θα γίνεται από ταξιδιωτικό πράκτορα επιλογής της Διοργανώτριας. Η ημερομηνία του ταξιδιού καθορίζεται από την Διοργανώτρια, κατόπιν συνεννόησης με την νικήτρια ομάδα. Εάν η νικήτρια ομάδα δεν δύναται να ταξιδέψει κατά τις ημερομηνίες, που θα συμφωνηθούν δυνάμει της ανωτέρω συνεννόησης μεταξύ της Διοργανώτριας και της νικήτριας ομάδας, η τελευταία χάνει το δικαίωμά της στο βραβείο και η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία περαιτέρω υποχρέωση απέναντι της.

• Το Βραβείο δεν περιλαμβάνει: προσωπικά είδη, οποιεσδήποτε πρόσθετες δαπάνες ταξιδιού που δεν καθορίζονται στο Βραβείο, συμπεριλαμβανομένων των ταξιδιών προς /από τον καθορισμένο αερολιμένα, οποιεσδήποτε άλλες εκδρομές, ταξίδια, καταλύματα, αξιοθέατα ή ταξίδια που δεν θα περιγράφονται ρητά στο πρόγραμμα του ταξιδιού, όπως αυτό θα καθοριστεί από την Διοργανώτρια, κάθε άλλο προσωπικό ή ιατρικό κόστος, ταξιδιωτικές ασφάλειες και θεωρήσεις, τυχόν κόστος εμβολιασμού, οποιοδήποτε πρόσθετο επίδομα αποσκευών, επιπλέον παροχές όπως υπηρεσία δωματίου ή πλυντήριο ρούχων.

• Οι νικητές είναι υπεύθυνοι για τη δική τους μεταφορά προς το συγκεκριμένο αεροδρόμιο.

• Οι νικητές πρέπει να συμμορφώνονται με τους όρους και τους περιορισμούς των παρόχων μεταφορών και τους χώρους συμμετοχής στην παροχή του βραβείου, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Συγκεκριμένα, οι νικητές πρέπει να συμμορφώνονται με όλες τις κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες για την υγεία και την ασφάλεια και με όλες τις ισχύουσες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις. Η Διοργανώτρια δεν θα είναι υπεύθυνη για τυχόν απώλεια ή ζημιά που υπέστη οποιοσδήποτε νικητής από τη μη συμμόρφωσή του με τους παρόντες όρους.

• Οι νικητές διαθέτουν την απαραίτητη θεώρηση και / ή διαβατήριο για ταξίδια στην Ελβετία. Το διαβατήριο και ο κάτοχός του δεν πρέπει να υπόκεινται σε περιορισμούς όσον αφορά τα δικαιώματά τους να ταξιδεύουν προς και από την χώρα ή τις χώρες που ισχύουν. Η Διοργανώτρια δεν θα είναι υπεύθυνη για την εξασφάλιση της ικανότητάς των συμμετεχόντων να ταξιδέψουν ούτε για τυχόν πρόσθετες δαπάνες που προκύπτουν εάν δεν επιτρέπεται να εισέλθουν στην κατάλληλη χώρα ή χώρες.

• Οι νικητές θα λάβουν με δικά τους έξοδα όλες τις σχετικές θεωρήσεις και ασφάλειες (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της ασφάλισης υγείας και του ταξιδιού) που ενδέχεται να απαιτηθεί από την Διοργανώτρια.

• Η Διοργανώτρια μπορεί να απαιτήσει από τους νικητές την απόδειξη ή την επιβεβαίωση ότι έχουν έγκυρα διαβατήρια και ότι οι σχετικές θεωρήσεις και ασφάλειες έχουν ληφθεί πριν από το ταξίδι. Εάν τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία δεν μπορούν να παρασχεθούν κατόπιν αιτήματος, το μέλος της  ομάδας που δεν τα προσκομίσει χάνει το βραβείο. Στην περίπτωση που κανένα μέλος της ομάδας ούτε και ο Εκπαιδευτής προσκομίσουν τα ζητηθέντα αποδεικτικά, τότε η ομάδα αποκλείεται από το ταξίδι και το Βραβείο δεν αποδίδεται.

• Η απουσία από το σχολείο και/ή σπουδές ή η λήψη άδειας από την εργασία ή συναφείς δραστηριότητες για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό και / ή λήψη του Βραβείου θα αποτελεί αποκλειστική ευθύνη κάθε συμμετέχοντος.

• Η νικήτρια ομάδα μαζί με τον Εκπαιδευτικό που τη συνοδεύει πρέπει να ταξιδέψουν μαζί στο ίδιο δρομολόγιο.

• Κάθε μέλος της ομάδας που δεν έχει ολοκληρώσει το 18 ο έτος της ηλικίας του πρέπει να συνοδεύεται από γονέα, κηδεμόνα ή εξουσιοδοτημένο Εκπαιδευτικό.

• Πριν την αναχώρηση για το ταξίδι πρέπει ο Εκπαιδευτικός να φροντίσει να προσκομιστεί έγγραφη υπεύθυνη δήλωση γονικής συναίνεσης  με θεωρημένο το γνήσιο υπογραφής για όλα τα μέλη της ομάδας για την πραγματοποίηση του ταξιδιού.

Β) Τα μέλη της ομάδας που θα λάβει τη 2η θέση και ο/η εκπαιδευτής/ εκπαιδεύτρια της, θα κερδίσουν από ένα 3D printer (αξίας έως 600€) τελευταίας τεχνολογίας για να πειραματιστούν με την εκτύπωση αντικειμένων σε τρεις διαστάσεις, εξασκώντας τη φαντασία, την ευρηματικότητα και το πνεύμα μηχανικής τους.Γ) Τα μέλη της ομάδας που θα λάβει την 3η θέση και ο/η εκπαιδευτής/ εκπαιδεύτρια της, θα κερδίσουν από μια action camera (αξίας έως 350€), με στόχο να διασκεδάσουν και βιωματικά να απαθανατίσουν τις εμπειρίες τους στη φύση, στην πόλη και οπουδήποτε αλλού, συνοδεύοντας τις εμπειρίες τους με τη τεχνολογία. Υπεύθυνος για την παράδοση των βραβείων είναι ο Εκπαιδευτής, επικεφαλής της νικήτριας ομάδας.

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη διακριτική της ευχέρεια να αντικαταστήσει το βραβείο (ή τμήμα αυτού) με άλλο συγκρίσιμης ή μεγαλύτερης αξίας.

Η Διοργανώτρια επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να μην απονείμει βραβεία ή να προκρίνει λιγότερες Συμμετοχές σε οποιαδήποτε φάση του διαγωνισμού, εάν αποφασίσει, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, ότι δεν έχει υποβληθεί επαρκής αριθμός Συμμετοχών, που πληρούν τα κριτήρια Συμμετοχής.

Τα βραβεία είναι μη μεταβιβάσιμα και μη διαπραγματεύσιμα. Εάν ένας Νικητής δεν παραλάβει το Βραβείο κατά τη χρονική στιγμή που καθορίζεται από την Διοργανώτρια, το Βραβείο καταπίπτει από τον Νικητή και δεν μεταβιβάζεται σε άλλον.

Κάθε νικητής είναι υπεύθυνος για τυχόν φόρους και έξοδα που δεν καθορίζονται στην περιγραφή των Βραβείων, εάν προκύψουν τέτοια και τυχόν δαπάνες που σχετίζονται με την αποδοχή και χρήση του βραβείου (ή οποιουδήποτε τμήματός του) και τα οποία δεν καλύπτονται από το βραβείο που απονέμεται, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της εγκατάστασης και των εξόδων οποιασδήποτε υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε τηλεφωνικής υπηρεσίας ή υπηρεσίας καλωδιακής τηλεόρασης.

 

Λ. Δικαιώματα Πνευματικής και Διανοητικής Ιδιοκτησίας

• Με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, οι ομάδες παραχωρούν στη Διοργανώτρια και στους Συνεργάτες της, στο μέγιστο δυνατό βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, άδεια χρήσης των δικαιωμάτων πνευματικής και διανοητικής ιδιοκτησίας (συμπεριλαμβανομένου του Περιεχομένου της Πρότασης Συμμετοχής/Σχεδίου Δραστηριότητας και του υποβληθέντος υλικού) (από κοινού το «Υλικό του Διαγωνισμού»).

• Ενδεικτικά, παραχωρεί στη Διοργανώτρια την άδεια να χρησιμοποιεί, να προβάλλει δημοσίως και να διανέμει (μεταξύ άλλων στους Συνεργάτες της στο πλαίσιο του Διαγωνισμού) την ιδέα του Έργου/Κατασκευή όπως περιλαμβάνεται στο Υλικό του Διαγωνισμού με σκοπό τη χρήση του Υλικού του Διαγωνισμού για οποιονδήποτε σκοπό, μεταξύ άλλων για τη διαχείριση, διαφήμιση ή προώθηση του Διαγωνισμού.

• Επιπλέον, οι συμμετοχές στο Διαγωνισμό οι οποίες προέρχονται από ομάδες των εξωσχολικών εργαστηρίων τα οποία διοργανώνει η SciCo, θα αναρτώνται και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος Open Schools for Open Societies - OSOS Portal, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού Horizon έργου H2020» («Ένα Ανοιχτό σχολείο σε μια Ανοιχτή κοινωνία») από το Μάιο του 2018. Εθνικός συντονιστής του έργου OSOS για την Ελλάδα είναι το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ). Αντικείμενο του έργου Η2020 είναι η προετοιμασία της εισαγωγής της καινοτομίας του «Ανοιχτού σχολείου», με βασικό άξονα τις φυσικές επιστήμες και τα αντικείμενα του STEM.

• Οι Συμμετέχοντες διατηρούν κάθε δικαίωμα επί του Έργου, της ιδέας του Έργου και οποιασδήποτε ανάπτυξης και ενσωμάτωσης της ιδέας του Έργου σε προϊόν (από κοινού «Ιδέα του έργου/Προϊόν»), συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

Μ. Προσωπικά Δεδομένα

• Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό και η αποδοχή των παρόντων όρων συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα τόσο για την καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία τον αφορούν, σε αρχείο που θα τηρείται από τη Διοργανώτρια Εταιρία όσο και για την επεξεργασία και χρήση των δεδομένων αυτών, αποκλειστικά και μόνο για τη διενέργεια και την επίτευξη του σκοπού του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας και του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 679/2016).

• Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων και της ανάδειξης των νικητών, στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων θα έχουν πρόσβαση και οι Συνεργάτες της Διοργανώτριας, ήτοι η εταιρία με την επωνυμία «Επιστήμη Επικοινωνία-SciCo», καθώς και η εταιρία με τον διακριτικό τίτλο «M-STAT», η οποία έχει δημιουργήσει την πλατφόρμα.

• Ειδικότερα, οι Συμμετέχοντες συναινούν ως προς τη χρήση και την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ενδεικτικά τη δημοσίευση της εικόνας τους/ και του ονόματος τους, μέσω φωτογραφικού υλικού και υλικού βιντεοσκόπησης σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα (τηλεόραση, περιοδικά, Internet, social media όπως Facebook, LinkedIn, News App κτλ.) και σε κάθε άλλο μέσο που θα επιλέξει η Διοργανώτρια ή/και οι Συνεργάτες αυτής «Επιστήμη Επικοινωνία-SciCo», στο πλαίσιο προώθησης και διεξαγωγής του διαγωνισμού καθώς και της παράδοσης των Βραβείων σε περίπτωση που η ομάδα στην οποία συμμετέχουν ανακηρυχθεί νικήτρια, χωρίς να διατηρούν καμία αξίωση ή απαίτηση για τη συγκεκριμένη χρήση, συμπεριλαμβανομένης και της ανάρτησης των Προτάσεων Συμμετοχής και του υλικού που έχει υποβληθεί στο πλαίσιο του Διαγωνισμού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος Open Schools for Open Societies - OSOS Portal, κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενα.

• Όσον αφορά στο νικητή του Διαγωνισμού και τους τυχόν επιλαχόντες αυτού, η Vodafone ενημερώνει ότι η ίδια θα επεξεργασθεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους, που θα συλλέξει από τους ίδιους, με σκοπό την ενημέρωσή τους και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους παρόντες Όρους, καθώς και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την παράδοση του Βραβείου.

 

• Για τυχόν άσκηση από τους συμμετέχοντες ή το νικητή του Διαγωνισμού ή/και τους τυχόν επιλαχόντες των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας και του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 679/2016), οι τελευταίοι μπορούν να αποστείλουν το σχετικό αίτημα τους στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση data.privacy.gr@vodafone.com.

Ν. Περιορισμός Ευθύνης

• Η Διοργανώτρια, οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα διευθυντικά στελέχη τους, καθώς και οι Συνεργάτες αυτής στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού δε φέρουν καμιά απολύτως ευθύνη, στο βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία πάσης φύσεως προέρχεται από ή συνδέεται με την πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού.

• Η Διοργανώτρια και οι Συνεργάτες της δεν ευθύνονται σε οιαδήποτε περίπτωση για τυχόν ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση, απόδοση και γενικά με την πραγματική και νομική κατάσταση του Βραβείου του Διαγωνισμού.

• Επίσης, η Διοργανώτρια και οι Συνεργάτες δεν υπέχουν οιαδήποτε ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς, κατά τη χρήση του δώρου, ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

• Η Διοργανώτρια και οι Συνεργάτες της δε φέρουν καμία ευθύνη για την αναπαραγωγή ή την έμμεση πρόσβαση μέσω δικτυακών τόπων τρίτων μερών οποιουδήποτε υλικού έχει υποβληθεί στο πλαίσιο του διαγωνισμού.

• Η Διοργανώτρια και οι Συνεργάτες της δεν ευθύνονται για την απώλεια, τη διακοπή ή τη μη διαθεσιμότητα σύνδεσης δικτύου, διακομιστή ή άλλων συνδέσεων, για προβλήματα στις επικοινωνίες, αποτυχημένες μεταδόσεις μέσω τηλεφώνου ή υπολογιστή ή τεχνικές βλάβες, κωδικοποιημένες ή εσφαλμένες μεταδόσεις, σφάλματα βαθμολόγησης ή άλλα προβλήματα σχετικά με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό ή άλλα σφάλματα ή προβλήματα οποιουδήποτε είδους είτε τυπογραφικά, τεχνικά, μηχανικά, ηλεκτρονικά ή άλλου είδους σχετικά με το Διαγωνισμό.

 

• Η Διοργανώτρια και οι Συνεργάτες της δεν ευθύνονται για Συμμετοχές που έχουν καθυστερήσει, χαθεί, κλαπεί, που είναι ελλιπείς, ανακριβείς, που δεν έχουν παραδοθεί, που εστάλησαν σε λάθος διεύθυνση, αλλοιώθηκαν ή καθυστέρησαν λόγω της μετάδοσης μέσω υπολογιστή. Πρόσωπα που παραποιούν ή προβαίνουν σε κατάχρηση οποιασδήποτε πτυχής του παρόντος Διαγωνισμού ή που παραβιάζουν τους παρόντες όρους, όπως καθορίζονται αποκλειστικά από τη Διοργανώτρια, αποκλείονται από το Διαγωνισμό και όλες οι σχετικές Συμμετοχές ακυρώνονται.

Ξ. Τελικοί όροι

• Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με το Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, θα επιλύεται καταρχάς φιλικά από επιτροπή επιλεγμένη από τη Διοργανώτρια. Περαιτέρω δε, για οποιαδήποτε διαφορά δε δύναται να επιλυθεί όπως παραπάνω ορίζεται σε σχέση με τον ως άνω Διαγωνισμό, αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.

• Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα για εύλογη αιτία να αλλάξει οποτεδήποτε τους όρους και το δώρο, να αναβάλει ή και να ματαιώσει το Διαγωνισμό και την ανάδειξη των νικητών, χωρίς καμία πρότερη προειδοποίηση. Στην περίπτωση αυτή η Vodafone δε θα υπέχει οιαδήποτε υποχρέωση για τυχόν αποζημίωση προς τους Συμμετέχοντες.