Όροι χρήσης πλατφόρμας

Όροι χρήσης Vodafone Generation Next

1. Τον Ιστότοπο www.vodafonegenerationnext.gr (εφεξής ο «Ιστότοπος») δημιούργησε και λειτουργεί η εταιρία με την επωνυμία «VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής επί της οδού Τζαβέλλα 1-3, όπως εκπροσωπείται νόμιμα (στο εξής καλούμενη χάριν συντομίας «Εταιρεία») στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής της ευθύνης.

2. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του παρόντος Ιστότοπου (στο εξής καλούμενος χάριν συντομίας «επισκέπτης» ή/και «χρήστης») θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους χωρίς καμία εξαίρεση (εφεξής οι «Όροι»). Οι παρόντες Όροι υπερισχύουν έναντι προγενέστερων Όρων Χρήσης και εφαρμόζονται για όλους τους επισκέπτες ή/και χρήστες τους Ιστότοπου. Αντίστοιχα, η Πολιτική Προστασίας της ιδιωτικότητας και Προσωπικών Δεδομένων εξηγεί πώς διαχειριζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας και πώς προστατεύουμε την ιδιωτικότητα σας όταν χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο. Είναι σημαντικό να αφιερώσετε χρόνο για την προσεκτική ανάγνωση των Όρων και της Πολιτικής Προστασίας της ιδιωτικότητας και Προσωπικών Δεδομένων. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με τους Όρους και την Πολιτική Προστασίας της ιδιωτικότητας και Προσωπικών Δεδομένων, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη και τη χρήση του ιστότοπου.

3. Η «Εταιρεία» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, ενώ οι εκάστοτε τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευση αυτών στον Ιστότοπο.

4. Θα υπάρχει και η δυνατότητα συμμετοχής σε διαγωνισμούς μέσω του Ιστότοπου, οι οποίοι θα διέπονται από ξεχωριστούς Όρους και Προϋποθέσεις.

5. Ο Ιστότοπος έχει καθαρά εκπαιδευτικό χαρακτήρα, απευθύνεται σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και ευρύ κοινό και δεν διατίθεται για εμπορικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς. Η «Εταιρεία» δικαιούται κατά τη διακριτική της ευχέρεια να τροποποιεί, προσθέτει ή αφαιρεί υλικό ή περιεχόμενο από τον Ιστότοπο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

6. Αν η ηλικία των χρηστών είναι μικρότερη των δέκα πέντε ετών (15), είναι απαραίτητη για την άσκηση του δικαιώματος χρήσης των υπηρεσιών του Ιστότοπού μας η προηγούμενη συναίνεση γονέα ή άλλου ασκούντος τη γονική μέριμνα, ο οποίος αποδέχεται τους παρόντες Όρους.  

7. Για την πρόσβαση σε ορισμένες πρόσθετες υπηρεσίες του Ιστότοπου θα ζητούνται στοιχεία των χρηστών, όπως όνομα, e-mail, ιδιότητα και τηλέφωνο επικοινωνίας με σκοπό την επικοινωνία μας μαζί σας και την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών και ενημερωτικού υλικού. Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να είναι πάντοτε αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη. Εάν οι χρήστες καταχωρήσουν ψευδή, ανακριβή ή λανθασμένα στοιχεία, η «Εταιρεία» μας δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των χρηστών ή τρίτων και σε περίπτωση διαπίστωσης της παραβίασης αυτής δύναται, πέραν των λοιπών εκ του νόμου και των παρόντων Όρων δικαιωμάτων της, να τερματίσει την παροχή των υπηρεσιών της και να αρνηθεί οποιαδήποτε τρέχουσα ή μέλλουσα χρήση του παρόντος Ιστότοπου.

8. Η εμπορική επωνυμία, το εμπορικό σήμα και τα λοιπά διακριτικά γνωρίσματα, το σύνολο του περιεχομένου και του υλικού του Ιστότοπου, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, βίντεο, άρθρα, πληροφορίες, δεδομένα, λογότυπα, η όλη παρουσίαση (look and feel), το λογισμικό, ανήκει στην «Εταιρεία» μας ή/και στους Συνεργάτες μας. Η «Εταιρεία» μας σας παρέχει περιορισμένη άδεια πρόσβασης και χρήσης του Ιστότοπου, σύμφωνα με την οποία μπορείτε να κάνετε χρήση του περιεχόμενου και του υλικού αυτού αποκλειστικά για προσωπικούς-μη εμπορικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς στο πλαίσιο που προβλέπεται από τον νόμο και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση, αντιγραφή, εγγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, διασκευή, μετάδοση, μετάφραση, μεταπώληση, δημόσια εκτέλεση ή διανομή με οποιονδήποτε τρόπο οιουδήποτε υλικού και περιεχομένου του Ιστότοπου. Ωστόσο, επιτρέπεται το «κατέβασμα» (download) ή η εκτύπωση υλικού από τον Ιστότοπο για προσωπική-μη εμπορική  ή εκπαιδευτική χρήση.

9. Οι επισκέπτες ή/και χρήστες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση του  παρόντος Ιστότοπου, υποκείμενοι στην εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ως εκ τούτου, οι χρήστες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμφωνούν ότι δεν θα κάνουν χρήση του παρόντος Ιστότοπου για:

 1. να προξενήσουν βλάβη σε ανήλικο,
 2. να μεταδώσουν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που:
  α) παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων (πχ πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας),
  β) προσβάλει την προσωπικότητα τρίτων (π.χ. με περιεχόμενο συκοφαντικό, ρατσιστικό, υβριστικό κτλ.),
  γ) έρχεται σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη,
 3. να παραπλανήσουν οποιονδήποτε ως προς την ταυτότητα ή την ηλικία τους,
 4. να ζημιώσουν, με οποιονδήποτε τρόπο, τη φήμη της «Εταιρείας» ή τρίτων,
 5. να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου της,
 6. να εμποδίσουν οποιονδήποτε επισκέπτη να έχει πρόσβαση στον παρόντα Ιστότοπο ή οποιοδήποτε υπηρεσία παρέχεται μέσω αυτού,
 7. να εγκαταστήσουν, προωθήσουν ή/και διαθέσουν περιεχόμενο που περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ή του Ιστότοπου.

Σε περίπτωση συμπεριφοράς παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες όρους και το εκάστοτε νομοθετικό πλαίσιο χρήσης του Ιστοτόπου, ο επισκέπτης/χρήστης υποχρεούται να αποζημιώσει την «Εταιρεία» για κάθε θετική ή/και αποθετική ζημία υποστεί από τις ως άνω ενέργειες.

10. Ο παρών Ιστότοπος είναι πιθανόν να παραπέμπει μέσω “συνδέσμων” (hyperlinks) σε άλλες ιστοσελίδες (π.χ. facebook), οι πάροχοι των οποίων έχουν την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τους, αποκλειομένης κάθε ευθύνης της «Εταιρείας» μας ή/και των συνεργατών της, όπως ενδεικτικά ευθύνης περί δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου. Ως εκ τούτου οι χρήστες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών και να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους αυτών για οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή/και χρήση αυτών.

11. Η «Εταιρεία» και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα διευθυντικά στελέχη τους δεν φέρουν καμιά απολύτως ευθύνη, στον βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ηθική, θετική, άλλου είδους ζημία, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψει από την έλλειψη ικανότητας χρήσης του Ιστότοπου ή/και από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση κατά τη λειτουργία του Ιστότοπου. Επίσης, η Vodafone δεν υπέχει οιαδήποτε ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε χρήστη/επισκέπτη ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς, από τη χρήση του Ιστότοπου ή σε τρίτους από τη χρήση αυτού, των υπηρεσιών που διατίθενται μέσω αυτού ή/και του περιεχομένου των πληροφοριών που είναι αναρτημένες ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

12. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με την εφαρμογή των παρόντων Όρων θα επιλύεται καταρχάς φιλικά από επιτροπή επιλεγμένη από την «Εταιρεία». Περαιτέρω δε, για οποιαδήποτε διαφορά δεν δύναται να επιλυθεί όπως παραπάνω ορίζεται σε σχέση με τη χρήση και λειτουργία του παρόντος Ιστότοπου, αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.