Πολιτική απορρήτου

Προστασία ιδιωτικότητας & προσωπικά δεδομένα

Εισαγωγή
Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Τηλεπικοινωνιών», με έδρα επί της οδού Τζαβέλλα, αρ. 1-3, Χαλάνδρι, ΤΚ 15231 (εφεξής καλούμενη ως «Vodafone»), έχοντας ως στόχο να προστατεύσει και να διασφαλίσει την ιδιωτικότητα και τα προσωπικά δεδομένα, αποδίδει ιδιαίτερη σημασία και έχει θέσει μέχρι σήμερα σε εφαρμογή μια σειρά από ενέργειες, κανόνες και διαδικασίες, προς εξασφάλιση της πλήρους συμμόρφωσής της με το ισχύον Ευρωπαϊκό και Εθνικό νομοθετικό πλαίσιο.
Με την παρούσα ειδοποίηση προστασίας της ιδιωτικότητας καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, βάσει των οποίων η Vodafone προβαίνει στη συλλογή, χρήση, διαβίβαση και προστασία των προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με την λειτουργία του διαδικτυακού τόπου www.vodafonegenerationnext.gr. Η εν λόγω ειδοποίηση μπορεί να υπόκειται σε τροποποιήσεις και αναπροσαρμογές, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο, οι οποίες θα έχουν εφαρμογή από την ημερομηνία που θα δημοσιεύονται στο site αυτό.

Σκοπός συλλογής και χρήση προσωπικών δεδομένων

Η Vodafone συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα με τη συγκατάθεση των χρηστών και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν προηγουμένως ενημερωθεί βάσει του παρόντος για τις κατηγορίες των δεδομένων, τον σκοπό, την έκταση της επεξεργασίας και τους αποδέκτες αυτών. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή (βλ. ενότητα “Διατήρηση προσωπικών δεδομένων» και "Δικαιώματα" για περισσότερες πληροφορίες). Ωστόσο, η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μπορεί να βασίζεται και σε άλλη νομιμοποιητική βάση πέραν της συγκατάθεσης, όπως είναι η υποστήριξη των νόμιμων επιχειρηματικών συμφερόντων της Vodafone και η συμμόρφωσή της με  νομικές ή κανονιστικές υποχρεώσεις.

Η Vodafone επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών προκειμένου να εξασφαλίσει την πρόσβαση και παροχή των εκπαιδευτικών υπηρεσιών της ιστοσελίδας, όπως επίσης και για να είναι σε θέση να προβεί σε ενέργειες που σχετίζονται με τα αιτήματα των χρηστών. Στο πλαίσιο υποστήριξης των νόμιμων επιχειρηματικών συμφερόντων της Vodafone, πραγματοποιείται επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για την πρόληψη της απάτης, τη διατήρηση της ασφάλειας του δικτύου και των υπηρεσιών της καθώς και για τη βελτίωσή τους. Όποτε βασιζόμαστε σε αυτή τη νoμιμοποιητική βάση για να επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, αξιολογούμε πάντοτε τα επιχειρηματικά μας συμφέροντα για να βεβαιωθούμε ότι δεν υπερισχύουν των δικαιωμάτων των φυσικών προσώπων.

Σχετικά με τη συλλογή των προσωπικών δεδομένων,  συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα, όταν οι χρήστες:

•    Επισκέπτονται ή πλοηγούνται στην ιστοσελίδα
•    Εγγράφονται στο newsletter, παρέχοντας το email τους
•    Συμμετέχουν σε έρευνες ή σε διαγωνισμούς που διενεργούνται μέσω της ιστοσελίδας
•    Εγγράφονται στην ιστοσελίδα και παρέχουν το email τους,  προκειμένου να λαμβάνουν ενημερώσεις για νέο εκπαιδευτικό υλικό, την πορεία του διαγωνισμού, την εξέλιξη του προγράμματος και ειδικές προσφορές
•    Ζητάνε πληροφορίες ή επικοινωνούν μαζί μας για την υποβολή ερωτήσεων.

Χρησιμοποιούμε cookies (μικρά αρχεία κειμένου στον φυλλομετρητή – browser) , μέσω των οποίων συλλέγουμε πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείται η ιστοσελίδα μας. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να προσαρμοζόμαστε στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των χρηστών. Επίσης, χρησιμοποιούμε persistent cookies (cookies που παραμένουν συνδεδεμένα με τον φυλλομετρητή (browser) του χρήστη) καταγράφοντας λεπτομέρειες που θα μας επιτρέψουν να  αναγνωρίζουμε την επόμενη φορά που ένας χρήστης θα επισκεφθεί την ιστοσελίδα μας. Περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό το θέμα, θα αναφέρονται στην ενότητα "Πολιτική Cookies".

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε

Στις πληροφορίες που συλλέγουμε συγκαταλέγονται τα ακόλουθα:

•    Δεδομένα που απαιτούνται για την εγγραφή και επιβεβαίωση της εγγραφής/λογαριασμού ή/ και κατά περίπτωση για τη λήψη των σχετικών ενημερώσεων, όπως όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικής επικοινωνίας (email) και κατηγορία χρήστη (μαθητής άνω των 15, καθηγητής, γονέας μαθητή κάτω των 15), προαιρετικά δε ειδικότητα του καθηγητή, τάξη φοίτησης και προτίμηση σε μαθήματα ενδιαφέροντος.
•    Πληροφορίες που σχετίζονται με τη χρήση των ιστοσελίδων μας από το κινητό ή τον υπολογιστή, και ως εκ τούτου τις επισκεπτόμενες σελίδες.
Η ιστοσελίδα μας ΔΕΝ συλλέγει ούτε επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα παιδιών κάτω των δέκα πέντε (15) ετών, ιδίως δε διευκρινίζεται ότι το όνομα και τα στοιχεία email που δηλώνονται κατά την εγγραφή αντιστοιχούν στο όνομα και email είτε μαθητή άνω των δέκα πέντε (15) ετών, είτε καθηγητή, είτε γονέα ή προσώπου που ασκεί τη γονική μέριμνα μαθητή κάτω των δέκα πέντε (15) ετών. Στην  περίπτωση μαθητή κάτω των δέκα πέντε (15) ετών είναι απαραίτητο η εγγραφή να πραγματοποιείται από τον γονέα ή το πρόσωπο που ασκεί τη γονική μέριμνα.

Σε περίπτωση διεξαγωγής διαγωνισμών μέσω του Ιστότοπου θα εφαρμόζονται επιπλέον ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις καθώς και ειδοποιήσεις προστασίας της ιδιωτικότητας και  προσωπικών δεδομένων.

Διατήρηση των προσωπικών δεδομένων

Θα αποθηκεύσουμε προσωπικά δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είναι σε ισχύ/ ενεργή η εγγραφή σύμφωνα με την συγκατάθεσή των χρηστών, και πάντως για όσο χρονικό διάστημα υλοποιείται το εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
Παρέχεται ανά πάσα στιγμή η δυνατότητα στους χρήστες να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους και να αποστείλουν αίτημα διαγραφής της εγγραφής/ λογαριασμού τους. Σε αυτή τη περίπτωση ο λογαριασμός τους και τα προσωπικά τους δεδομένα θα διαγράφονται αυτόματα εντός 7 ημερών, διάστημα κατά το οποίο ο χρήστης έχει δικαίωμα να ανακαλέσει το αίτημά του.

Διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων

Θα μοιραστούμε δεδομένα χρηστών με:

•    Την Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση  «SciCo ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ», η οποία εδρεύει επί της  Λεωφ. Κηφισίας 210 στο  Χαλάνδρι Αττικής, που έχει αναλάβει την εκπαιδευτική υποστήριξη της ιστοσελίδας.
•    Την εταιρεία Μ-STAT (ΕΜ-ΣΤΑΤ) Α.Ε. με έδρα επί της οδού Ηροδότου 6 Αθήνα, 10675)  που έχει αναλάβει την τεχνική υποστήριξη της ιστοσελίδας.
Επίσης, πληροφορίες που συλλέγονται από την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μέσω των cookies των εταιρειών Adobe και Google που χρησιμοποιούμε, διαβιβάζονται στις εταιρείες αυτές αντιστοίχως, με σκοπό την ανάλυση της επισκεψιμότητας και τη βελτίωση της ιστοσελίδας. Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες συγκεντρωτικά, επομένως είναι ανώνυμα και δεν αποθηκεύουν καμία προσωπική πληροφορία. Περισσότερες πληροφορίες περιλαμβάνονται στην Πολιτική Cookies.

Θα αποκαλύψουμε δεδομένα, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο, για την προστασία από την απάτη, για να προστατεύσουμε τους χρήστες, για να προασπίσουμε τα δικαιώματα και την περιουσία μας και για συμμόρφωση με κάθε νομική μας υποχρέωση.

Μέριμνα για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων

Έχουμε δημιουργήσει εξειδικευμένες ομάδες που ελέγχουν και βελτιώνουν διαρκώς τα μέτρα προστασίας των προσωπικών δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη χρήση, τυχαία απώλεια, διάδοση ή καταστροφή.

Στις περιπτώσεις που ένας οργανισμός παρέχει σε εμάς ή για λογαριασμό μας υπηρεσίες που περιλαμβάνουν την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, διασφαλίζουμε ότι ο συγκεκριμένος οργανισμός εφαρμόζει τα κατάλληλα μέτρα προστασίας και επεξεργάζεται τα δεδομένα σύμφωνα με τον καθορισμένο τρόπο. Οι εν λόγω οργανισμοί δεν μπορούν να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα για δικούς τους σκοπούς. Οι ομάδες ασφαλείας μας πραγματοποιούν τακτικούς ελέγχους, ώστε να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση των παραπάνω οργανισμών προς τα κριτήρια που έχουμε θέσει.

Η επικοινωνία μέσω διαδικτύου (όπως τα emails) δεν είναι ασφαλής χωρίς εφαρμογή κρυπτογράφησης. Οι επικοινωνίες που επιχειρούν χρήστες ενδέχεται να περιλαμβάνουν μεταφορά δεδομένων μέσω διαφόρων χωρών, λόγω της φύσης του διαδικτύου. Η Vodafone δεν αναλαμβάνει ευθύνη για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή απώλεια δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που δεν υπόκεινται στον άμεσο έλεγχό της.

Δικαιώματα

Οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν μαζί μας, για να εξηγούμε ποια δεδομένα τηρούμε, καθώς και τον ακριβή τρόπο με τον οποίο τα επεξεργαζόμαστε (δικαίωμα ενημέρωσης). Επιπλέον, οι χρήστες μπορούν ανά πάσα στιγμή να ζητήσουν αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που τηρούμε  (δικαίωμα πρόσβασης).
Εάν τα δεδομένα που τηρούμε δεν είναι ακριβή, οι χρήστες μπορούν να  επικοινωνούν μαζί μας, ώστε να προβούμε στις απαιτούμενες διορθώσεις (δικαίωμα διόρθωσης).

Οι χρήστες διατηρούν το δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών τους δεδομένων εφόσον το επιθυμούν (δικαίωμα διαγραφής).
Μπορούμε κατόπιν αιτήματος των χρηστών να αναστείλουμε την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων που λαμβάνονται αυτοματοποιημένες αποφάσεις, (δικαίωμα εναντίωσης). Οι χρήστες διατηρούν το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων τους (δικαίωμα περιορισμού).

Οι χρήστες μπορούν να αιτηθούν την ικανοποίηση ενός ή περισσοτέρων  από τα παραπάνω δικαιώματά απευθυνόμενοι στην ηλεκτρονική διεύθυνση: data.privacy.gr@vodafone.com

Η Vodafone δεσμεύεται να ανταποκριθεί στα αιτήματα εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή τους. Ωστόσο, στις περιπτώσεις που η ικανοποίηση των αιτημάτων καθίσταται αδύνατη για την εταιρία μας, θα ακολουθήσει αιτιολογημένη ενημέρωση για τη σχετική αδυναμία μας, καθώς και για την προβλεπόμενη ημερομηνία απάντησης στο αίτημα, η οποία δεν θα ξεπερνά συνολικά τις ενενήντα (90) ημέρες από την αρχική παραλαβή του αιτήματος.

Τέλος, ενημερώνουμε ότι εφόσον οι χρήστες απευθυνθούν σε εμάς και δεν λάβουν ικανοποιητική απάντηση, έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, οι χρήστες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Αρχής (www.dpa.gr, Τα δικαιώματά μου, Καταγγελία στην Αρχή).