Εισαγωγική δραστηριότητα STEM

Στην παρούσα δραστηριότητα οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να απομνημονεύσουν μία αλληλουχία αριθμών και σχημάτων με δύο διαφορετικούς τρόπους. Η διάρκεια της δραστηριότητας είναι 10 λεπτά, όπου συμπεριλαμβάνεται η εκτέλεση της δραστηριότητας και η επεξήγηση της σημασίας της εκπαίδευσης STEM. Έτσι, μέσα από μία εύκολη και διαδραστική δραστηριότητα οι μαθητές και οι μαθήτριες έρχονται σε επαφή με την εκπαίδευση STEM και κατανοούν τις συνιστώσες της.